Możliwość zastosowania instytucji skargi pauliańskiej w celu ochrony należności o charakterze danin publicznoprawnych

Karolina Świeca

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu zaprezentowana została koncepcja zastosowania instytucji skargi pauliańskiej w celu ochrony należności o charakterze danin publicznoprawnych. Ze względu na obszerność tematyczną skupiono się na przedstawieniu actio Pauliana w powiązaniu z należnościami publicznoprawnymi, pomijając tym samym głębsze rozważania na temat funkcjonowania instytucji skargi pauliańskiej. Analizie poddano zwłaszcza obszerne orzecznictwo, które było zwieńczeniem prezentowanego przez autorkę stanowiska, że istnieje możliwość, a nawet potrzeba stosowania instytucji skargi pauliańskiej w celu ochrony należności o charakterze danin publicznoprawnych.


Słowa kluczowe


należność publicznoprawna; skarga pauliańska; orzecznictwo; ochrona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bączyk M., Glosa do uchwały SN (7) z 11 października 1980 r., sygn. akt III CZP 37/80, OSNC 1981, nr 4, poz. 48, „Nowe Prawo” 1982, nr 9–10.

Brodecki Z., Konopacka M., Brodecka-Chamera A., Komparatystyka kultur prawnych, Warszawa 2010.

Goettel M., Goettel A., Miejsce prawa cywilnego oraz prawa podatkowego w systemie prawa, [w:] Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M. Goettel, Warszawa 2011.

Gutowski M., Komentarz do art. 527 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz art. 353–626, red. M. Gutowski, Legalis 2022.

Jasińska M., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu cywilnego, [w:] eadem, Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpad, KPC, KK), Legalis 2020.

Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1966.

Pyziak-Szafnicka M., Wilejczyk M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Akcja pauliańska i jej uzasadnienie, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2019.

Safjan M., Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne. Część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2002, nr 100, poz. 908).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1360).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1805).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2022, poz. 479).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1634).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SN z dnia 22 kwietnia 1998 r., I CKN 1000/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 6.

Postanowienie SN z dnia 10 marca 1999 r., II CKN 340/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 161.

Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 1999 r., II CKN 298/99, OSNC 2000, nr 1, poz. 15.

Postanowienie SN z dnia 1 października 1999 r., II CKN 710/99, niepubl.

Postanowienie SN z dnia 21 grudnia 1999 r., II CKN 789/99, niepubl.

Postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 2002 r., V CK 41/02, Legalis nr 55685.

Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2012 r., III CZP 79/12, LEX nr 1294218.

Uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 85/02, OSN 2003, nr 10, poz. 129.

Uchwała SN z dnia 11 kwietnia 2003 r., III CZP 15/03, OSNC 2004, nr 3, poz. 32.

Wyrok SN z dnia 18 października 1998 r., III CKN 612/97, OSNC 1999, nr 3, poz. 56.

Wyrok SN z dnia 28 października 2010 r., II CSK 227/10, OSNC-ZD 2011, nr 1, poz. 23.

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2016 r., II CSK 149/15, LEX nr 2010213.

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., SK 12/99, Dz.U. 2000, nr 55, poz. 665.

Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2018 r., K 52/16, Dz.U. 2018, poz. 760.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2022.69.2.121-133
Data publikacji: 2022-12-01 14:40:31
Data złożenia artykułu: 2022-08-26 13:59:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 103
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 118

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Karolina Świeca

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.