Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa

Dobrosława Maria Antonów

Streszczenie w języku polskim


Przeprowadzona w artykule analiza regulacji prawnych obrazuje ogólną koncepcję danin publicznych w polskim systemie prawa, która rodzi następujące wnioski. Daniny publiczne stanowią instytucję prawa publicznego, kategorię konstytucyjną i kategorię finansowo-prawną. Niemniej należy je postrzegać w szerszym kontekście jako uniwersalny instrument, który może być przedmiotem szczegółowej regulacji, może wpływać lub może być świadomie wykorzystywany przez prawodawcę do realizacji celów różnych gałęzi prawa (przykład stanowią przepisy z zakresu ochrony środowiska). Niewątpliwie kwestie danin publicznych są zaliczane przez ustawodawcę do kategorii spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. Pojęcie danin publicznych funkcjonuje w przepisach różnych aktów prawnych w kontekście zbiorczej kategorii obejmującej różnego rodzaju daniny publiczne. Definicja zakresowa danin publicznych zawiera przykładowe wyliczenie danin. Brak jest jednak w polskim systemie prawa definicji klasycznej danin publicznych. O ile cechy danin publicznych są możliwe do odtworzenia na podstawie analizy różnych aktów prawnych, o tyle bezcenna byłaby definicja porządkująca wszystkie cechy danin.


Słowa kluczowe


daniny publiczne; cechy danin publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005.

Czech E.K., [w:] Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009.

Gorgol A., Ordynacja podatkowa czy daninowa?, „Państwo i Prawo” 2013, nr 4.

Grabowska S., Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wpływającego na ustawodawstwo (na przykładzie uregulowań szwajcarskich, włoskich i polskich), „Annales UMCS. Sectio G” 2003/2004, Vol. L/LI.

Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2005.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Huchla A., Ciężary i świadczenia publiczne a podatki w świetle art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stanowienia prawa finansowego i podatkowego, red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010.

Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2001, Vol. CCXXIV, nr 2331.

Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie TK. Najnowsze tendencje, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.

Kucia-Guściora B., [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2014.

Malinowski A., Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2012.

Ofiarski Z., [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych, Warszawa 2010.

Prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1996.

Repel J., Nowa ustawa o referendum, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.1041).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2014.1975).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (Dz.U.2004.213.2163).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U.2011.67.355).

Rytel-Warzocha A., Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2016.1619).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U.2016.291).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013.1232).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz.U.2016.66).

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.2015.318).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2015.584).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885).

Ustawa z dnia 18 lipca 2010 r. – Prawo wodne (Dz.U.2015.469).

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U.2015.1229).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.1.7
Data publikacji: 2016-09-22 08:24:41
Data złożenia artykułu: 2016-04-05 09:19:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dobrosława Maria Antonów

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.