Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ewa Kruk

Streszczenie w języku polskim


Problematyka przemocy i przemocy w rodzinie ma charakter interdyscyplinarny. Podobnie interpretacja terminologiczna tego pojęcia różni się odpowiednio do dyscypliny nauki. W tym aspekcie szczególnie ważne jest znaczenie, jakie zostało nadane temu zjawisku na gruncie szeroko rozumianego prawa karnego. W pierwszej części artykułu autorka analizuje problem terminologiczny dotyczący pojęć „przemocy” i „przestępstwa z użyciem przemocy”. Część druga została poświęcona zagadnieniu procedury „Niebieskiej Karty” oraz instytucji uregulowanej w ustawie i kodeksie cywilnym dotyczącej nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę.


Słowa kluczowe


prawo karne; przestępstwo z użyciem przemocy; „Niebieska Karta”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badziak J., Kryteria przedmiotowe podobieństwa przestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 11.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2000.

Daniluk P., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, wyd. 2, Warszawa 2015.

Dudka K., Środki zapobiegawcze stosowane wobec sprawców przemocy w rodzinie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2006, nr 2.

Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007.

Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, t. 3, wyd. 4, Warszawa 2012.

Hanausek T., Przemoc jako forma działania przestępnego, Kraków 1966.

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2007.

Kiełtyka A., [w:] A. Kiełtyka, A. Ważny, Komentarz. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wyd. 2, Warszawa 2015.

Kobes P., Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie, Bielsko-Biała 2011.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2014.

Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, wyd. 7, Warszawa 2015.

Mozgawa M., Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] System prawa karnego, t. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2012.

Postanowienie SN z dnia 26 marca 1992 r., I CRN 19/92, Legalis.

Przemoc w rodzinie, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html [data dostępu: 10.03.2016].

Rejdak M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2: Komentarz do art. 367–729, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1245).

Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013.

Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012.

Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (M.P. 2014.445), wydana na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7–8, poz. 86.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U., nr 180, poz. 1493 ze zm.; Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z poźn. zm.).

Ważny A., [w:] A. Kiełtyka, A. Ważny, Komentarz. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wyd. 2, Warszawa 2015.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 23 kwietnia 1992 r., II AKr 37/92, KZS 1992, nr 3–9, poz. 54, Lex nr 419123.

Wyrok SN z dnia 5 lutego 1971 r., IV KR 253/70, Lex nr 322409.

Zając M., Procedura „Niebieskiej Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012.

Zarządzenie nr 25/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia interwencji domowej przez policjantów wobec przemocy w rodzinie (Dz.Urz. KGP, nr 7, poz. 37, nr 12, poz. 78).

Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.1.81
Data publikacji: 2016-09-22 08:24:44
Data złożenia artykułu: 2016-04-13 11:17:44


Statystyki

Widoczność abstraktów - 398
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 3416

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewa Kruk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.