Ocena przydatności kryteriów oddzielenia prawa konstytucyjnego i administracyjnego

Piotr Szreniawski

Streszczenie w języku polskim


Prawo administracyjne uważane jest za uszczegółowienie części prawa konstytucyjnego zajmującej się władzą wykonawczą. Niekiedy jednak prawo administracyjne dotyczy również władzy sądowniczej, poza tym część norm prawa administracyjnego jest powtórzeniem norm prawa konstytucyjnego. Za podstawowe kryteria rozdziału prawa konstytucyjnego i administracyjnego można uznać kryterium formalne i kryterium materialne, przy czym wielkie znaczenie ma także szeroko rozumiane kryterium społeczne, obejmujące zagadnienia historyczne i socjologiczne.


Słowa kluczowe


prawo administracyjne; prawo konstytucyjne; kryteria; metodologia; analogie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krawczyk Z., Społeczne funkcje nauki, [w:] Socjologia nauki. Zarys problematyki, red. Z. Krawczyk, Warszawa 1990.

Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Warszawa 2001.

Pilipiec S., Szreniawski P., Akceptacja społeczna jako podstawa wyodrębniania się gałęzi prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2010, nr 64.

Seidler G.L., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917–1947, Lublin 2000.

Wójtowicz A., Ład moralny, rządy prawa i rozumu w doktrynie Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Katowice 1996.

Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 1983.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.83
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:30
Data złożenia artykułu: 2017-03-09 13:07:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 237
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 185

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Piotr Szreniawski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.