Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania administracyjnego

Zbigniew Romuald Kmiecik

Streszczenie w języku polskim


W artykule jest analizowany sposób unormowania zasady dwuinstancyjności ogólnego postępowania administracyjnego na gruncie prawa konstytucyjnego i proceduralnego prawa administracyjnego. Autor wyjaśnia, na czym polega kontrola prawidłowości zaskarżonej decyzji dokonywana w postępowaniu odwoławczym, na czym polega ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu odwoławczym, jakiego rodzaju rozstrzygnięcia mogą zapaść w postępowaniu odwoławczym, kiedy podmioty uprawnione do wniesienia odwołania mogą skorzystać z tego prawa, a także czy istnieją wyjątki od zasady dwuinstancyjności w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Ponadto autor rozważa, czy i w jakim stopniu Konstytucja RP gwarantuje prawo do poddania sprawy administracyjnej rozpatrzeniu przez organ wyższego stopnia.


Słowa kluczowe


zasada dwuinstancyjności; odwołanie; kontrola decyzji administracyjnej; ponowne rozpatrzenie sprawy; gwarancje konstytucyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013.

Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 2005 r., II GSK 125/05, OSP 2007, nr 1.

Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wrocław 1980.

Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013.

Chróścielewski W., Tarno J.P., [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.

Czerwiński W., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Udział prokuratora, Warszawa 2001.

Garlicki L., Wojtyczek K., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2: Art. 30–86, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

Gronkiewicz A., Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.

Grzeszczuk M., Z problematyki form udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.

Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008.

Kmiecik Z.R., Prokurator w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (kwestie dyskusyjne), „Annales UMCS. Sectio G” 2009–2010, t. 56–57.

Kmiecik Z.R., The Ombudsman as Initiator of Administrative Proceedings in Poland, „TEKA Komisji Prawniczej PAN” 2014, t. 7.

Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Knysiak-Molczyk H., [w:] Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2013.

Kotulska M., Zasady prawa i postępowania administracyjnego – pojęcie i funkcje na tle ogólnej teorii prawa i dyscyplin szczegółowych, „Annales UMCS. Sectio G” 2009–2010, t. 56–57.

Krzykowski P., Brzuzy A., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych, Olsztyn 2009.

Matan A., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.

Matan A., [w:] G. Łaszczyca, A. Matan, Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998.

Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 2000 r., II KZ 146/2000, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 5.

Postanowienie SN z dnia 6 maja 2003 r., III KZ 13/03, LEX nr 78391.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 1965.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1981.

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ewy Łętowskiej za okres 1 XII 1988 – 30 XI 1989, „Biuletyn RPO – Materiały” 1990, nr 5.

Stahl M., Tok instancji i środki prawne w Kodeksie postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1980, z. 9.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2003.

Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. nr 47, poz. 276).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 922).

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.

Wróbel A., [w:] K. Chorąży, A. Wróbel, L. Żukowski, Postępowanie administracyjne, postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz postępowanie egzekucyjne w administracji, Lublin–Rzeszów 1992.

Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 1981 r., SA 584/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 55.

Wyrok NSA z dnia 12 listopada 1993 r., V SA 721/92, ONSA 1992, nr 3–4, poz. 95.

Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 1998 r., IV SA 1180/96, LEX nr 45162.

Wyrok NSA z dnia 23 maja 2002 r., I SA 3190/01, LEX nr 173421.

Wyrok NSA z dnia 29 marca 2006 r., II OSK 633/05, niepublikowany.

Wyrok TK z dnia 11 lipca 2005 r., SK 45/03, niepublikowany.

Wyrok TK z dnia 12 czerwca 2012 r., SK 21/11, niepublikowany.

Żukowski L., [w:] L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.91
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:31
Data złożenia artykułu: 2017-03-21 10:48:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Zbigniew Romuald Kmiecik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.