Podstawy ładu bankowego w polskim prawie konstytucyjnym i administracyjnym

Eliza Komierzyńska-Orlińska

Streszczenie w języku polskim


Ład bankowy jest częścią ładu publicznego w państwie. Procesy globalizacji i internacjonalizacji rynków finansowych mają jednak obecnie ogromny wpływ na postrzeganie ładu bankowego szerzej – zjawiska te powodują, że problem ten zyskuje wyraźnie ponadnarodowy charakter. Pomimo tego to państwo jest nadal podstawowym układem normatywno-ekonomicznym, w którym podstawy tego ładu są tworzone, realizowane i rozpatrywane. System prawny państwa, w którym podstawy tego ładu są kreowane i w którym ten ład funkcjonuje, może zostać poddany analizie w wielu płaszczyznach, m.in. z punktu widzenia ustrojowych podstaw ładu bankowego, materialnoprawnych podstaw ładu bankowego oraz ze względu na organizacyjnoprawne elementy tego ładu. W ramach niniejszego opracowania uwaga została zwrócona w szczególności na ustrojowe podstawy ładu bankowego w Polsce, mające swoje źródło w przepisach Konstytucji RP, które stanowią fundament politycznego, społecznego i gospodarczego (w tym bankowego) ładu w Polsce, a które są rozwijane – w ramach zakreślonych przez ustawę zasadniczą – w drodze ustawodawstwa zwykłego (w szczególności zaliczanego do publicznego prawa gospodarczego, w tym do kompleksowego działu prawa bankowego).


Słowa kluczowe


ład bankowy; ustrojowe podstawy ładu bankowego; system bankowy; bank centralny; banki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiński C., Rozdział I. Prawo administracyjne gospodarcze. 1. Gospodarka, rynek, system gospodarczy, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2011.

Dyl M., Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa 2012.

Fojcik-Mastalska E., Prawo rynku finansowego w systemie prawa, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak,Warszawa 2016.

Fojcik-Mastalska E., Rozdział I. Prawo bankowe w systemie prawa. 1.1. Prawo bankowe jako dział prawa o charakterze kompleksowym, [w:] Prawo bankowe, red. E. Fojcik-Mastalska, Wrocław 2010.

Gospodarowicz A., Regulacje bankowe i nadzór w kontekście światowego kryzysu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla Polski, [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, Warszawa 2011.

Granat M., Zasada społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2008.

Janiak A., Bank jako instytucja zaufania publicznego, „Glosa” 2003, nr 2.

Kaszubski R.W., Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Kraków 2006.

Kaszubski R.W., Ingerencja państwa w procesy gospodarcze – na przykładzie nadzoru nad instytucjami świadczącymi usługi na rynku finansowym, [w:] Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, red. W. Szwajdler, H. Nowicki, Toruń 2009.

Kiczka K., O praktyce ograniczania wolności działalności gospodarczej, [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013.

Komierzyńska-Orlińska E., Podstawowe przejawy i przyczyny reglamentacji działalności bankowej w Polsce (w druku).

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucujnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Koperkiewicz-Mordel K., Rozdział I. Banki i prawo bankowe. 3. Źródła polskiego prawa bankowego, [w:] L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006.

Korenik D., W poszukiwaniu modelu racjonalnego systemu bankowego, [w:] Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju banków, red. M. Dębniewska, Olsztyn 2010.

Kosieradzka E., Bankowy Fundusz Gwarancyjny – podstawowa instytucja zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i stabilności systemu bankowego w Polsce, „Studia Iuridica Lublinensia” 2004, t. 4.

Kosieradzka E., Komisja Nadzoru Finansowego jako instytucja zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i zaufania do systemu bankowego w Polsce, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.

Kosieradzka E., Niezależność Komisji Nadzoru Finansowego. Iluzja czy rzeczywistość? (w druku).

Kosieradzka E., Publicznoprawna reglamentacja w zakresie ładu bankowego w Polsce w perspektywie obowiązującej Konstytucji (zagadnienia wybrane), [w:] Księga jubileuszowa Prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, red. W. Szwajdler, H. Nowicki, Toruń 2009.

Kosieradzka E., Sankcje nakładane na bank i członków zarządu banku w świetle ustawy – Prawo bankowe (zagadnienia wybrane), [w:] Sankcje administracyjne, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.

Kosieradzka E., Status prawny Narodowego Banku Polskiego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2008.

Kosieradzka E., W sprawie niektórych fundamentalnych pojęć z zakresu prawa bankowego. Przyczynek do dyskusji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu” 2012, z. 6.

Kosieradzka E., Zmiany w zakresie nadzoru bankowego w Polsce na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, [w:] Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, red. J. Mojak, A. Żywicka, Lublin 2016.

Kosikowski C., Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11.

Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999.

Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

Łączkowski W., Ustrojowe podstawy prawa publicznego, [w:] Współczesne problemy prawa publicznego. Studia z prawa publicznego, t. 1, Lublin 1999.

Michór A., Swoboda przedsiębiorczości na rynku finansowym Unii Europejskiej, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014.

Oliwniak S., Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, [w:] Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, red. S. Oliwniak, Białystok 2007.

Paczocha J., Rogowski W., Ustawowe ograniczenia wolności gospodarowania w Polsce w latach 1989–2003, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2006.

Rutkowska E., Problem integracji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. 16.

Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2008.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 908 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

Waligórski M.A., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006.

Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.

Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2002.

Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1: Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.107
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:32
Data złożenia artykułu: 2017-03-21 20:08:47

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Eliza Komierzyńska-Orlińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.