Zmiany zakresów działania ministrów kierujących działami administracji rządowej w latach 1997–2016

Marek Woźnicki

Streszczenie w języku polskim


Do 1997 r. w polskim prawie konstytucyjnym obowiązywała zasada tworzenia urzędów ministrów w drodze ustawy. W świetle przepisów Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej obecnie urzędy ministrów kierujących działami administracji rządowej tworzone są w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Ponadto szef rządu dysponuje dużą swobodą w przedmiocie określania nazwy urzędu ministra i zakresu jego działania. Praktyka działania Rady Ministrów lat 1997–2016 wskazuje, iż kolejni premierzy często dokonywali zmian zakresów działania ministrów „działowych”, dzieląc dotychczasowe resorty na mniejsze oraz łącząc kilka urzędów ministrów w jeden superresort kierujący kilkoma działami administracji. Wpłynęło to na liczbę ministrów kierujących działami administracji rządowej, która w omawianym okresie wahała się od 14 do 19.


Słowa kluczowe


minister; administracja; Rada Ministrów; rząd

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąkiewicz M., Rząd Włodzimierza Cimoszewicza (7 II 1996 – 31 X 1997), [w:] Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Olsztyn 2006.

Grzybowski M., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania struktury rządu a praktyka ustrojowa, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.

Kaleta P., Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989–2014. Zarys składu osobowego władzy publicznej w Polsce na dzień 24 sierpnia 2014 r., Łódź 2014.

Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937.

Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.

Kopalnie złota, „by-pass” finansowy, inwestycje dla kopalń… Co jeszcze PiS obieca górnikom?, www.newsweek.pl/biznes/gornictwo-zadluzenie-kopaln-obietnice-pis-dla-gornikow-,artykuly,371050,1.html [dostęp: 13.03.2017].

Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Warszawa 2002.

Padzik J., Prawnoustrojowa pozycja ministra obrony narodowej w systemie organów administracji rządowej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 20.

Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.

Rabska T., Reforma centrum gospodarczego i administracyjnego rządu a potrzeby administracji publicznej, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 1.

Rydlewski G., Problemy reformy rządu i administracji rządowej w okresie przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1989–1998, [w:] Państwo – demokracja – samorząd. Księga jubileuszowa w sześćdziesięciolecie Profesora Eugeniusza Zwierzchowskiego, red. T. Mołdawa, Warszawa 1999.

Rydlewski G., Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002.

Rydlewski G., Rządzenie koalicyjne w Polsce. Bilans doświadczeń lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2000.

Sadecki J., Trzynastu. Premierzy wolnej Polski, Kraków 2009.

SLD zapowiada mniej ministrów i zniesienie Senatu, www.parkiet.com/artykul/166662.html?print=tak&p=0 [dostęp: 13.03.2017].

Władyka W., Sławomir Nowak odwołany przez premiera. Dymisja za zegarek, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1561593,1,slawomir-nowak-odwolany-przez-premiera.read [dostęp: 13.03.2017].

Zieliński R., Minister administracji nie dźwignął cyfryzacji, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/426033,minister-administracji-michal-boni-nie-dzwignal-cyfryzacji.html [dostęp: 13.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.243
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:39
Data złożenia artykułu: 2017-03-25 03:05:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marek Woźnicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.