Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego

Kamil Sikora

Streszczenie w języku polskim


Pośród konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustawodawca umieścił również akty prawa miejscowego. Należą one wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do kategorii aktów podustawowych, a wydawane mogą być jedynie na podstawie i w granicach ustawowego upoważnienia, lecz bez wyraźnego „wykonawczego” charakteru w stosunku do regulacji ustawowych, jak to ma miejsce w odniesieniu do rozporządzeń wykonawczych. Specyfika aktów prawa miejscowego wyraża się w tym, że będąc aktami stanowienia prawa o charakterze powszechnie obowiązującym, są one wydawane przez organy administracji publicznej, a nie organy ustawodawcze. Ich stanowienie jest wyrazem tzw. decentralizacji prawotwórczej. Ustawodawca uprawnia do stanowienia aktów prawa miejscowego organy samorządu terytorialnego, a także wojewodę oraz terenowe organy rządowej administracji niezespolonej.


Słowa kluczowe


akty prawa miejscowego; samorząd terytorialny; prawo miejscowe; terenowa administracja rządowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bień-Kacała A., Źródła prawa, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, K. Bień-Kacała, Toruń 2015.

Dąbek D., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w obliczu założeń reformy administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999.

Dąbek D., Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.

Dąbek D., Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego, [w:] Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Malinowski, Warszawa 2009.

Dąbek D., Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego – aspekt materialnoprawny, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 3.

Dąbek D., Tworzenie prawa administracyjnego, [w:] Przewodnik po prawie administracyjnym, red. W. Jakimowicz, Warszawa 2016.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.

Garlicki L., Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015.

Hauser R., Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 3.

Jaworska-Dębska B., Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.

Karpiuk M., Działalność prawodawcza administracji rządowej, [w:] M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Akty normatywne i administracyjne, Warszawa 2009.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.

Ochman P., Pisz M., Konstytucja i inne źródła prawa. Uwagi wprowadzające, [w:] Prawo konstytucyjne. Kompendium, red. R. Piotrowski, Warszawa 2014.

Postanowienie NSA z dnia 31 sierpnia 2012 r., I OZ 670/12, LEX nr 1328104.

Postanowienie NSA z dnia 18 września 2012 r., I OZ 679/12, LEX nr 1329043.

Postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02, OTK ZU 2004, nr 9A, poz. 97.

Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008.

Ruczkowski P., Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.

Sikora K., Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

Składowski K., Konstytucja i pozostałe źródła prawa, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2015.

Stahl M., Stanowienie prawa miejscowego jako prawna forma działania organów samorządu terytorialnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Stelmasiak J., Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013.

Stelmasiak J., Bielecki L., Akty prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2016.

Szreniawski J., Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994.

Świątkiewicz J., Prawo miejscowe pod rządami Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego RP (Dz.U. nr 96, poz. 603).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 23 października 1992 r., SA/Wr 1057/92, ONSA 1992, nr 3–4, poz. 94.

Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2008 r., II OSK 102/08, NZS 2008, nr 5.

Wyrok NSA z dnia 5 maja 2011 r., I OSK 1060/10, LEX nr 990133.

Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r., II OSK 507/15, LEX nr 2199057.

Wyrok TK z dnia 28 czerwca 1994 r., K 14/93, OTK 1994, cz. 1, poz. 13.

Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., K 28/98, OTK 1999, nr 7, poz. 156.

Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99,OTK 2000, nr 5, poz. 141.

Wyrok TK z dnia 12 lipca 2001 r., SK 1/01, OTK 2001, nr 5, poz. 127.

Wyrok TK z dnia 26 maja 2015 r., Kp 2/13, OTK-A 2015, nr 5, poz. 65.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 września 2009 r., IV SA/Po 519/09, LEX nr 569963.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2010 r., III SA/Kr 1/09, LEX nr 686754.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 października 2010 r., II SA/Gd 494/10, LEX nr 611704.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2012 r., II SA/Wr 786/11, LEX nr 1114101.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r., II SA/Bd 629/16, LEX nr 2104673.

Zdyb M., Obywatel a organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Normatywne podstawy wydawania decyzji administracyjnych dotyczących interesów indywidualnych w warunkach demokratycznego państwa prawnego, Lublin 1992.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.171
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:35
Data złożenia artykułu: 2017-03-29 20:45:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Kamil Sikora

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.