System prawa w ujęciu teoretycznoprawnym

Leszek Leszczyński

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie ma na celu określenie roli kategorii systemu w postrzeganiu istoty prawa oraz jego wykładni i stosowaniu. Stąd, po zasygnalizowaniu kwestii pojęciowo-konstrukcyjnych, przedmiotem analiz stały się podstawowe wymiary systemowości prawa (systematyka aktu normatywnego oraz struktura pionowa i pozioma systemu), które pozwalają na dostrzeżenie roli reguł systemowych w wykładni prawa dokonywanej w procesie decyzyjnym stosowania prawa. Ustalenia co do powyższych zagadnień zostały następnie skonfrontowane z przedmiotowymi podziałami systemu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem w jego ramach pozycji prawa administracyjnego.


Słowa kluczowe


system prawa; systemowe reguły wykładni; podziały systemu prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Austin J., The Province of Jurisprudence Determined and Uses of the Study of Jurisprudence, New York 1965.

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.

Dybowski M., Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 3.

Grabowski A., Inkluzyjny pozytywizm prawniczy (uwagi do aktualnej dyskusji), „Państwo i Prawo” 2011, z. 11.

Harczuk J., Uzgadnianie w stosowaniu krajowego prawa publicznego, Lublin 2009 (niepublikowana praca doktorska).

Hart H.L.A., The Concept of Law, London 1965.

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2001.

Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2000.

Leszczyński L., Wojciechowski B., Zirk-Sadowski M., Wykładnia w prawie administracyjnym, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 4, Warszawa 2015.

Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.

Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1967.

System prawa a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.

Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999.

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.

Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I” 1965, z. 42.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. nr 44, poz. 310).

Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.23
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:28
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 13:47:18

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Leszek Leszczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.