Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane

Marian Zdyb

Streszczenie w języku polskim


Budowa nowego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wymaga odpowiedniego ukształtowania ładu publicznego w administracji. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma aktualnie Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., a także ukształtowane na jej podstawie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (jak również sądów administracyjnych) oraz utrwalone poglądy doktryny. Niezbędne w tym zakresie staje się dokonanie identyfikacji podstawowych standardów, zasad i wartości. Wiąże się to niewątpliwie z koniecznością analizy m.in.: zasady podziału władz, zasady państwa prawnego, prawa do sądu, problemu poszanowania godności człowieka oraz zwrócenia uwagi na zagadnienie dysfunkcjonalności ładu publicznego. Istotne problemy w tym kontekście wiązać się mogą z tworzeniem i stosowaniem prawa oraz z wyraźnym określeniem aksjologicznych podstaw obowiązującego porządku prawnego. Z konieczności w artykule prezentowane są tylko niektóre nich, np. związane z zagadnieniami pojęć niedookreślonych, legitymizowaniem prawa, sprawiedliwością w prawie, bezpieczeństwem prawnym, pewnością co do prawa, ochroną praw nabytych i maksymalnie ukształtowanych ekspektatyw oraz naruszeniem zasad przyzwoitej legislacji. Zamiarem autora opracowania jest sprowokowanie pogłębionej dyskusji nad zagadnieniem związanym z poszukiwaniem optymalnego modelu ładu w sferze administracji publicznej w perspektywie nowych wyzwań.


Słowa kluczowe


administracja publiczna; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; zasada podziału władz; zasada państwa prawnego; prawo do sądu; legislacja; pewność prawa; godność człowieka; dobro wspólne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat S., Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985.

Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.

Fundowicz S., Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Krąpiec M.A., Suwerenność, by ocalić, Toruń 1997.

Longchamps F., Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968.

Miruć A., Wielość podmiotów administrujących, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.

Orzeczenie TK z dnia 16 września 1990 r., K 7/90, OTK ZU 1990, nr 5.

Orzeczenie TK z dnia 30 stycznia 1991 r., K 11/90.

Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1991 r., K 1/91, OTK ZU 1991, nr 4.

Orzeczenie TK z dnia 26 stycznia 1993 r., U 10/92, OTK 1993, nr 1.

Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1993 r., K 4/93, OTK ZU 1993, nr 34.

Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK ZU 1995, nr 12.

Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK ZU 2002/1A/1.

Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/97, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

Stahl M., [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.

System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2015.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011.

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 122, poz. 851 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. nr 78, poz. 462).

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 44, poz. 287 ze zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 41, poz. 214 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 16, poz. 59 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1383).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 3, poz. 18 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz. 25 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. nr 123, poz. 857 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 163, poz. 1712 ze zm. ).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. nr 125, poz. 1371; ostatni t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. nr 270, poz. 1101).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 112, poz. 744 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 2005 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 133, poz. 849 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 621 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 104, poz. 709 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 404, 769 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 985 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 79, poz. 523 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1512 ze zm.).

Uzasadnienie do orzeczenia TK w sprawie o sygn. K. 7/90, OTK 1990, poz. 5.

Wyrok TK z dnia 7 czerwca 1994 r., K 17/93, OTK 1986-1995/t5/1994/cz1/11.

Wyrok TK z dnia 22 grudnia 1997 r., K 2/97, OTK ZU 1997/5-6/72.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999, nr 1, poz. 2.

Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., K 33/98, OTK ZU 1994, nr 4, poz. 97.

Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK ZU 1A/2004, poz. 1.

Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.

Zdyb M., Administracyjne prawo gospodarcze (reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej), [w:] Prawo administracyjne. Część szczegółowa, red. J. Szreniawski, Bydgoszcz 1997.

Zdyb M., Administrative Limitations to Economic Activity, “Polish Legal Journal” 1996, No. 1.

Zdyb M., Aksjologiczne dylematy służby publicznej, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin 2010.

Zdyb M., Aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2014.

Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie art. 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warszawa 2001.

Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.

Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001.

Zdyb M., Godność człowieka w świetle art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012.

Zdyb M., Interes jednostki a interes publiczny (społeczny). Konflikt interesów, „Annales UMCS. Sectio G” 1993, t. 40.

Zdyb M., Istota decyzji. Personalistyczno-normatywistyczna analiza zjawiska, Lublin 1990.

Zdyb M., Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa?, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Zdyb M., Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się zmian, [w:] Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz, Lublin 1999.

Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.

Zdyb M., Prawo administracyjne ustrojowe i materialne. Podstawy normatywne, Kraków 2003.

Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Lublin 1995.

Zdyb M., Służba publiczna, [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.

Zdyb M., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, „Rejent” 1997, nr 5.

Zdyb M., Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie ładu publicznego w państwie, „Rocznik Naukowy WSSS” 1995.

Zdyb M., Wolność słowa. Podstawowe dylematy, [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, red. W. Lis, Z. Husak, Toruń 2011.

Zdyb M., Wolność wyznania w kontekście współczesnych wyzwań. Uwagi ogólne, [w:] Amicus homini et defensor iustiae (Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości). Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010.

Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1: Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.

Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 2: Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji, Warszawa 2008.

Zdyb M., Sieradzka M., Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji w świetle innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.41
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:29
Data złożenia artykułu: 2017-05-06 21:37:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1362
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 7946

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marian Zdyb

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.