Kara jako medicina peccatoris. Na marginesie rozważań o karze śmierci w doktrynie św. Tomasza z Akwinu

Małgorzata Łuszczyńska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia problematykę kary w doktrynie św. Tomasza z Akwinu. W szczególności analizuje celowość kary śmierci. Autor stawia tezę o ścisłej korelacji funkcji kary, zasad jej orzekania i wykonania z koncepcją dobra wspólnego. Dopuszczalność kary śmierci stanowi konsekwencję racjonalnego ujęcia bonum commune oraz jest pochodną przyjęcia organicznej koncepcji państwa. Oryginalność rozważań Akwinaty w przedmiocie humanitaryzacji prawa karnego zapewnia mu trwałe miejsce w panteonie twórców i krzewicieli nowożytnych koncepcji szeroko rozumianego prawa karnego.  


Słowa kluczowe


Św. Tomasz z Akwinu; kara; kara śmierci; organiczna koncepcja państwa; dobro wspólne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bartusiak, B., Kara śmierci. W świetle sporu o racjonalizację kary, Warszawa 2011.

Bartusiak, B., Filozoficzne aspekty kary śmierci w myśli Platona i św. Tomasza z Akwinu, „Annales UMCS. Sectio G” 1999, t. XLXI.

Berman, H.J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995.

Cassirer, E., Mit państwa, Warszawa 2006.

Galewicz, W., Tomasz z Akwinu o zabijaniu, „Znak” 2001, nr 7.

Kaczocha, W., Dobro wspólne w nauce społecznej Kościoła katolickiego, „Przegląd Religioznawczy” 2000, nr 2.

Kelly, J.M., Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.

Mróz, M., Człowiek w dynamizmie cnoty, Toruń 2001.

Pinckaers, S. T., Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, Poznań 1994.

Piwowarski, W., Państwo jako społeczność naturalna według świętego Tomasza z Akwinu, „Roczniki Nauk Społecznych” 1994–1995, nr 1.

Ramirez, J.M., Doctrina S. Thomae Aquinatis de bono communi immanenti totus universitatis creaturarum, “Doctor Communis” 1963, no. 16.

Strzeszewski, C., Hierarchia dobra wspólnego a naturalna hierarchia społeczności, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1966, z. 2.

St. Thomas Aquinas, De rationibus fidei, Roma 1969.

St. Thomas Aquinas Summa Theologiae, Roma 1892.

St. Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles, Poznań 2003–2011.

Utrat-Milecki, J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.

Velez-Saenz, J., The Doctrine of Common Good of Civil Society in the Works of St. Thomas Aquinas, Notre Dame 1951.

Warylewski, J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007.

Ziembiński, Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.1.91
Data publikacji: 2018-03-21 12:51:32
Data złożenia artykułu: 2017-06-16 21:46:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 871
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 197

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Łuszczyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.