Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wojciech Lis

Streszczenie w języku polskim


Obowiązkiem państwa jest zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Związane z tym zadania realizuje ono przede wszystkim przez organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem ich istnienia jest pełnienie służby publicznej. Od jakości pełnienia służby publicznej przez funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zależy poziom i jakość życia wszystkich członków wspólnoty państwowej.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo i porządek publiczny; służba publiczna; organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; funkcjonariusz publiczny; dobro wspólne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Długosz D., Podstawowe zasady etyki urzędniczej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 13: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.

Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.

Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.

Pieprzny S., Ura E., Formacje mundurowe w systemie administracji publicznej, [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2010.

Sienkiewicz T., Pozwolenie w ochronie zabytków, Lublin 2013.

Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 4, Warszawa 2007.

Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3: P–Ś, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).

Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2012 r., I OSK 1056/11, LEX nr 1115958.

Wyrok TK z dnia 23 września 1997 r., K 25/96, OTK 1997, nr 3–4, poz. 36.

Zdyb M., Służba publiczna, [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.121
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:28
Data złożenia artykułu: 2017-09-16 17:03:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 763
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 372

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Lis

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.