Ochrona praw jednostki w administracyjnych postępowaniach wyłączonych

Przemysław Ostojski

Streszczenie w języku polskim


Niniejsze opracowanie dotyczy ochrony praw jednostki w administracyjnych postępowaniach autonomicznych, względem rozwiązań ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, uregulowanych w przepisach szczegółowych w stosunku do ogólnych norm wynikających z tego aktu. Zamiarem autora było wykazanie, że erygowanie przez ustawodawcę administracyjnych postępowań wyłączonych obniża ochronę praw jednostki w porównaniu do standardów gwarantowanych w aktach prawa europejskiego. Weryfikacja tej tezy została przeprowadzona w drodze analizy dwóch przykładowych regulacji administracyjnych postępowań wyłączonych: postępowań w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz postępowania sprawdzającego, związanego z ochroną informacji niejawnych. Regulacje k.p.a. w pełni odpowiadają regulacjom przyjętym w prawie europejskim. Instrumentalne traktowanie przepisów procesowych oraz odrębne ich kształtowanie w przepisach ustaw szczegółowych powinno znajdować uzasadnienie i być zgodne przede wszystkim z zasadą proporcjonalności. W przeciwnym wypadku tworzenie odrębnych rozwiązań proceduralnych ad hoc nie sprzyja spójności i zupełności systemu prawnego w demokratycznym państwie prawnym. Równocześnie obniża poziom ochrony praw jednostki w postępowaniu administracyjnym. Sytuacja taka ma miejsce w przykładowych regulacjach poddanych analizie w niniejszym opracowaniu.


Słowa kluczowe


postępowanie administracyjne; europejskie prawo administracyjne; zasady ogólne postępowania administracyjnego; standardy procedury administracyjnej; prawa podstawowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnauld A., [w:] Verwaltungsrecht der Europäischen Union, Hrsg. J.P. Terhecht, Baden-Baden 2011.

Bandarzewski K., Wybrane zagadnienia z procedury wyboru projektów w zakresie realizacji regionalnych programów operacyjnych, [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009.

Biernat S., Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys problematyki), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2002, t. 6.

Bogusz A., Nowe spojrzenie na ochronę informacji niejawnych. Cz. 3, „Zabezpieczenia” 2012, nr 5.

Brysiewicz K., System wyboru i oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 10.

Craig P., The ECJ and Ultra Vires Action: A Conceptual Analysis, “Common Market Law Review” 2011, Vol. 48(2).

Dobkowski J., Kodeks dobrej administracji Rady Europy (geneza – charakter – treści), [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Federczyk W., Badanie podstaw aksjologicznych prawa procesowego w zakresie jawności i jej ograniczeń, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 2: Podstawy aksjologiczne, red. Z. Cieślak, Warszawa 2013.

Hoc S., Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006.

Hoc S., Ochrona informacji niejawnych pochodzących od organów Unii Europejskiej, NATO oraz innych państw, [w:] Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały II Kongresu KSOIN i UŚ, red. M. Ciecierski, Katowice 2006.

Hoc S., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010.

Jackiewicz A.I., Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.

Jackiewicz A.I., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, „Państwo i Prawo” 2003, z. 7.

Jasiński F., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz.Urz. UE C 2007, nr 303, s. 1).

Kmieciak Z., Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych), „Państwo i Prawo” 2015, z. 5.

Kmieciak Z., Jednolitość procedury – mit, standard legislacyjny czy niezrealizowany postulat w sferze regulacji prawa administracyjnego? – dwugłos, [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014.

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997.

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Krawczyk A., [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.

Krawczyk A., Perspektywa unifikacji postępowania administracyjnego, [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015.

Krawczyk A., Regulacja prawna ograniczeń jawności, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 3: Skuteczność regulacji, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2014.

Krzykowski P., Sądowa kontrola administracji o negatywnej ocenie projektu w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Kryzys prawa administracyjnego, t. 1: Jakość prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012.

Lenaerts K., Wartości Unii Europejskiej a pluralizm konstytucyjny, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 9.

Mader O., Verteidigungsrechte im Europäischen Gemeinschaftsverwaltungsverfahren, Baden-Baden 2006.

Muszyński M., Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.

Nehl H.P., Europäisches Verwaltungsverfahren und Gemeinschaftsverfassung. Eine Studie gemeinschaftsrechtlicher Verfahrensgrundsätze unter besonderer Berücksichtigung „mehrstufiger“ Verwaltungsverfahren, Berlin 2002.

Ostojski P., Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym, Poznań 2017.

Ostojski P., Sprawiedliwe przygotowanie decyzji według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, „Studia Prawnicze” 2016, nr 2.

Pfeffer K., Das Recht auf eine gute Verwaltung, Baden-Baden 2006.

Pytlak P., Uwagi o trybie udzielania dotacji ze środków regionalnych programów operacyjnych, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R.M. Pal, Lublin–Stalowa Wola 2008.

ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, red. M. Wierzbowski, H.C. Hofmann, J.-P. Schneider, J. Ziller, Warszawa 2015.

Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good administration, https://rm.coe.int/16807096b9 [dostęp: 19.09.2018].

Rennert K., ReNEUAL-Musterentwurf für ein EU Verwaltungsverfahrensrecht aus der Sicht des BVerwG, „Deutsches Verwaltungsblatt“ 2016, Nr 2.

Resolution on an open, efficient and independent European Union administration, 2016/2610(RSP).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 (Dz.Urz. UE L z 2012 r., nr 298, poz. 1).

Schmidt-Aßmann E., Gemeineuropäische Verfahrensprinzipien, [w:] Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2: Informationsordnung-Verwaltungsverfahren-Handlungsformen, Hrsg. W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle, München 2008.

Schneider J.-P., Strukturen und Typen von Verwaltungsverfahren, [w:] Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2: Informationsordnung-Verwaltungsverfahren-Handlungsformen, Hrsg. W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle, München 2008.

Schneider J.-P., Hofmann H.C.H., Ziller J., Die ReNEUAL Model Rules 2014: Ein Verwaltungsverfahrensrecht für Europa, „Juristen Zeitung“ 2015, Nr 6(70).

Skouris V., Der Musterentwurf eines EU-Verwaltungsverfahrensgesetzes aus der Sicht des Europäischen Gerichtshofs, „Deutsches Verwaltungsblatt“ 2016, Nr 4.

Skóra A., Polska procedura administracyjna w świetle standardów europejskich, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1999, nr 1.

Szubiakowski M., Postępowanie w sprawie rozdziału środków w ramach polityki rozwoju oraz sądowa kontrola w tych sprawach, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 4.

Świątkiewicz A., Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Warszawa 2007.

The ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, eds. H.C.H. Hofmann, J.-P. Schneider, J. Ziller, www.reneual.eu/images/Home/ReNEUAL-Model_Rules-Compilation_BooksI_VI_2014-09-03.pdf [dostęp: 19.09.2018].

Topolewski S., System ochrony informacji niejawnych, [w:] Ochrona informacji niejawnych, red. M. Kubiak, S. Topolewski, Siedlce 2013.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.Urz. UE C 2007, nr 306, s. 1; Dz.U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.).

Wilbrandt-Gotowicz M., Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne, Warszawa 2017.

Wlaźlak K., Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w procedurze wyboru projektów w ramach wdrażania regionalnych programów operacyjnych, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.187-201
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:23
Data złożenia artykułu: 2017-12-22 16:40:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 780
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 149

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Przemysław Ostojski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.