Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865)

Magdalena Budyn-Kulik

Streszczenie w języku polskim


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865) stwierdził, że używanie przemocy, groźby bezprawnej lub znieważanie wyłącznie z powodu czyjejś przynależności narodowej, etnicznej, rasowej albo wyznaniowej nie może znajdować żadnego racjonalnego i powszechnie akceptowanego wytłumaczenia. Jest to w rozumieniu art. 115 § 21 k.k. działanie bez powodu, względnie z oczywiście błahego powodu. Zdaniem sądu kwalifikacja czynu z art. 119 § 1 k.k. lub z art. 257 k.k. nie wyklucza zastosowania przepisu art. 57a § 1 k.k. Autorka wyjaśnia pojęcia „powód”, „błahy powód” oraz „bez powodu”, a także „motywacja zasługująca na szczególne potępienie”. Krytycznie odnosi się do glosowanej tezy, uznając, że ustawodawca, czyniąc z omawianych powodów znamię typu, uznaje je za istotne. Braku racjonalnego uzasadnienia zachowania sprawcy nie można utożsamiać z błahym powodem lub jego brakiem.


Słowa kluczowe


błahy powód; brak powodu; motywacja zasługująca na szczególne potępienie; występek o charakterze chuligańskim; przestępstwo z nienawiści

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrejew I., [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Poznań 2006.

Budyn M., Motywacja zasługująca na szczególne potępienie (próba analizy), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 9.

Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.

Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. A. Zoll, t. 2, Warszawa 2008.

Flemming M., Wojciechowska J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.

Gierowski J.K., [w:] J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Najda, Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2008.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Gruszecka D., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Karsznicki K., Przestępstwa popełniane z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2.

Kokot R., Z problematyki motywacji w k.k. z 1997 r., [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. 4, Wrocław 1999.

Majewski J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 2: Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.

Michalski B., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.

Mioduski K., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1987.

Morris H., A Paternalistic Theory of Punishment, [w:] Paternalism, ed. R. Sartprius, Minneapolis 1983.

Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2012.

Nowiński J., Chuligański charakter czynu ze stanowiska polityki kryminalnej, Wrocław 1989.

Pływaczewski E., Sakowicz A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.

Powód, http://sjp.pwn.pl/szukaj/pow%C3%B3d [dostęp: 26.09.2018].

Sawicki J., Chuligański charakter czynu w kodeksie wykroczeń, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 6.

Szwacha J., Chuligański charakter czynu według nowego kodeksu karnego, „Nowe Prawo” 1970, nr 1.

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Warszawa 2010.

Wiak K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 listopada 2003 r., II AKa 338/03, OSA 2005, nr 6, poz. 39.

Wyrok SN z dnia 25 października 1974 r., Rw 496/74, OSNKW 1975, nr 1, poz. 16.

Zawłocki R., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2013.

Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.355-366
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:34
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 21:19:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Budyn-Kulik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.