Kiedy car był bogiem, a uczony – rymopisem

Krystyna Chojnicka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy zjawiska sakralizacji monarchy w literaturze rosyjskiej w XVII w. Było ono obecne w twórczości Michała Łomonosowa. Ten wybitny uczony, organizator nauki, pionier przemysłu, wśród współczesnych znany był przede wszystkim jako poeta. W jego twórczości przeważają panegiryki skierowane do panujących monarchów. Poeta dokonuje w nich porównań cara do Boga lub wprost przypisuje mu cechy boskie. W barokowej poezji Łomonosowa łączyły się one często z obrazem władcy jako mitologicznego bóstwa. Autorka skoncentrowała się na przedstawieniu sytuacji społecznej, w której powstawała taka literatura, jej funkcjach, a także na motywach, którymi Łomonosow kierował się jako twórca tej literatury.

 


Słowa kluczowe


imperium; poezja; sakralizacja; barok; społeczeństwo; uczony

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojnicka K., Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Kraków 2011.

Dobrolubow M., Sobranije soczinienij, t. 2, Moskwa–Leningrad 1961.

Florowski G., Puti russkogo prawoslawia, Paryż 1988.

Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, t. 1, Warszawa 1999.

Kara-Murza A.A., Poliakov L.V., Rieformator. Russkije o Pietre I. Opyt analiticzeskoj antologii, Iwanowo 1994.

Łomonosow M., Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1956.

Łomonosow M., Połnoe sobranie socznieni, t. 8, Moskwa–Leningrad 1959.

Łomonosow M., Połnoe sobranie socznieni, t. 10, Moskwa–Leningrad 1957.

Mioduszewski J., Cztery szkice z przeszłości matematyki, Kraków 2013.

Pierwyje russkije litieraturnyje biografii kak socjalnyje jawlienije: Triediakowskij, Łomonosow, Sumarokow, „Litieraturnoje obozrienije” 1997, № 25.

Polnoe sobranije zakonow Rossijskoj Imperii, t. 6, Sankt Petersburg 1830.

Uspienski B., Historia sub specie semioticae, [w:] Semiotyka dziejów Rosji, red. B. Żyłko, Łódź 1993.

Uspienski B.A., Żywow W.M., Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, Warszawa 1992.

Zienkowskij W.W., Istoria russkoj fiłosofii, Leningrad 1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2019.66.1.53-66
Data publikacji: 2019-07-17 08:29:23
Data złożenia artykułu: 2018-03-12 19:39:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 200
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 132

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Krystyna Chojnicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.