Z Sankt Petersburga dla czytelnika zachodnioeuropejskiego – Aleksander This o prawie Rzeczypospolitej szlacheckiej

Wojciech Witkowski

Streszczenie w języku polskim


Aleksander This (1803–1864), wybitny polski prawnik czasów Królestwa Polskiego, po wybuchu powstania listopadowego znalazł się w Petersburgu. Tam zajmował się pracą naukową i w 1838 r. opublikował we francuskim czasopiśmie prawniczym „Revue etrangére et française de legislation” artykuł pt. Notice sur la coordination des lois provinciales de l’Empire de Russie. W tekście tym omówił problem kodyfikacji praw prowincjonalnych na zabranych przez Rosję ziemiach polskich podczas zaborów w końcu XVIII w. This zamieścił w nim opis i ocenę ustawodawstwa prawa polskiego w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Omówił też systemy praw obowiązujących i ich klasyfikacje oraz próby kodyfikowania prawa od XIV do XVIII w. Ponadto szczegółowo przedstawił prawo powszechne, prawa szczególne oraz pomocnicze, jakie funkcjonowały w dawnej Polsce. Krytycznie ocenił brak skodyfikowania prawa, a zwłaszcza niedojście do skutku kodyfikacji z 1532 r. tzw. Korektury Praw i tzw. Zbioru Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego z lat 1776–1780. Walorem jego publikacji było przedstawienie czytelnikom zachodnioeuropejskim problematyki dawnego prawa polskiego.


Słowa kluczowe


Rzeczpospolita szlachecka; prawo polskie; kodyfikacja prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałtruszajtys G., Sądownictwo Komisji Skarbowych w sprawach handlowych i przemysłowych (1764–1794), Warszawa 1977.

Bandtkie J.W., Historia prawa polskiego, Warszawa 1850.

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. 1: Do połowy XV wieku, Warszawa 1964.

Borkowska-Bagieńska E., Zbiór Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986.

Dunin K., Romuald Hube (1803–1890). Studium biograficzno-bibliograficzne, Warszawa 1904.

Dutkiewicz W., Prawa cywilne, jakie w Polsce od roku 1347 do wprowadzenia Kodeksu Napoleona obowiązywały, Warszawa 1869.

Głuszak M., Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786–1788, Łódź 2014.

Godek S., III Statut Litewski w dobie porozbiorowej, Warszawa 2012.

Grzybowski K., Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959.

Jastrzębski R., Prawo wekslowe w dawnej Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, nr 1.

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. 2: Od połowy XV wieku do r. 1795, Warszawa 1966.

Korobowicz A., Witkowski W., Prawo i sądy na zabranych wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XIX wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, nr 1.

Organiściak W., Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego”, Katowice 2016.

Rosner A., Jan Wincenty Bandtkie (1783–1846), [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008.

Rosner A., Wacław Aleksander Maciejowski (1792–1883), [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008.

Sobociński W., Rozwój ustawodawstwa cywilnego w Królestwie Polskim i w Rosji do rosyjskiej reformy sądowej (zarys historyczno-porównawczy), „Annales UMCS sectio G (Ius)” 1965, t. 12.

This A., Notice sur la coordination des lois provinciales de l’Empire de Russie, « Revue Etrangére et Française » 1838, Vol. 5.

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, Warszawa 2013.

Uruszczak W., Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 1979.

Volumina Legum, t. 8, Petersburg 1860.

Witkowski W., Aleksander This i Jan Kanty Wołowski – wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lublin 2001.

Zakrzewski A.B., Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2019.66.1.451-463
Data publikacji: 2019-07-17 08:29:52
Data złożenia artykułu: 2018-03-28 10:04:44


Statystyki

Widoczność abstraktów - 439
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 253

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Wojciech Witkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.