Lojalność a klauzula sumienia

Andrzej Marian Świątkowski

Streszczenie w języku polskim


Uchybienia ustalone przez Europejski Komitet Praw Społecznych rozpatrujący skargę zbiorową w sprawie CGIL przeciwko Republice Włoch, związane z pogorszeniem usług medycznych w sprawach dotyczących przerwania ciąży z powodu odmowy wykonywania tego zabiegu przez część lekarzy i pozostałego personelu medycznego (pielęgniarek i położnych), nie zostały przez władze publiczne załatwione bez straty dla pacjentek zdecydowanych na dokonanie zgodnej z prawem aborcji. EKPS rozpoznający powyższą skargę zbiorową orzekł, że władze państwowe nie podjęły skutecznych działań zabezpieczających prawo do ochrony zdrowia kobiet oraz klauzuli sumienia lekarzy i pozostałego personelu medycznego. Z uwagi na ryzyko zagrożenia zdrowia pacjentek EKPS orzekł, że zostały naruszone przepisy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.


Słowa kluczowe


aborcja; ciężarna kobieta; klauzula sumienia; lojalność ginekologa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Collected Texts, Strasburg 2015.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) v. Italy, Collective Complaint No. 91/2013.

European Social Charter. Collected Texts, Strasburg 2015.

International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) v. Italy, Complaint No. 87/2012.

Karta Praw Podstawowych UE z dnia 30 marca 2010 r. (Dz.Urz. UE C nr 83, poz. 389).

Konwencja ONZ z dnia 18 grudnia 1979 r. o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Dz.U. z 1969 r., nr 25, poz. 187).

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284).

Międzynarodowa konwencja ONZ o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych z dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health System, Geneva 2012.

Szczepański M.S., Lojalność, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2015.

Świątkowski A.M., Karta praw społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.

Świątkowski A.M., The European Committee of Social Rights and the collective complaint procedure under the European Social Charter, [w:] Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and Future of International Supervision, ed. G.P. Politakis, Geneva 2007.

The General Recommendation on Women and Health, No. 24, adopted in 1999 by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, at its 20th Session.

The right to conscientious objection in lawful medical care. Resolution 1763 (2010).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r., nr 17, poz. 78).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160).

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 123).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 125).

Wyrok ETPCz z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysiąc v. Poland, application No. 5410/03, § 116–124, ECHR 2007-IV.

Wyrok ETPCz z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie S.H. and Others v. Austria, application No. 5781300, § 74.

Wyrok ETPCz z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie A.B.C. v. Ireland, application No. 25579/05, § 212.

Wyrok ETPCz z dnia 20 listopada 2011 r. w sprawie R.R. v. Poland, application No. 27617, § 206.

Wyrok TK z dnia 7 października 2015 r., K 12/14, Dz.U. z 2015 r., poz. 1633.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.247-263
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:27
Data złożenia artykułu: 2018-05-09 21:13:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 344
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 111

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Marian Świątkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.