Świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a obowiązek lojalności wobec pracodawcy

Magdalena Zajchowska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest omówienie kwestii świadczenia pracy w okresie zwolnienia lekarskiego w kontekście obowiązku lojalności pracownika wobec pracodawcy. Na podstawie doktryny i orzecznictwa sądowego autorka: charakteryzuje zasadę lojalności pracownika względem pracodawcy w kontekście podstawowych obowiązków pracownika względem pracodawcy; wskazuje na świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika względem pracodawcy; omawia skutki wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, wynikające zarówno z przepisów Kodeksu pracy, jak i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Autorka wymienia także przykłady wykonywania przez pracownika pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego, które nie stanowią naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracodawcy. W konkluzjach wskazano, że zasada lojalności pracownika względem pracodawcy stanowi podstawę relacji między stronami stosunku pracy.


Słowa kluczowe


zwolnienie lekarskie; lojalność; obowiązki pracownika; utrata zasiłku chorobowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonów K., Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.

Babińska-Górecka R., Wykonywanie pracy zarobkowej jako przesłanka utraty prawa do zasiłku chorobowego (uwagi na tle art. 17 ust. 1 ustawy chorobowej), „Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego” 2014, nr 6.

Bogunia-Borowska M., Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2015.

Chwalibóg E., Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 322.

Darmorost E., Komentarz do art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, [w:] Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, LEX nr 9030.

Góral Z., Komentarz do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2016.

Jabłoński A., Prawo do zasiłku chorobowego osoby wykonującej równocześnie pracę w ramach kilku tytułów ubezpieczenia, [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011.

Jędrasik-Jankowska I., Komentarz do art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, [w:] Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, LEX nr 9586.

Jędrasik-Jankowska I., Ryzyka ubezpieczeniowe, [w:] Problemy prawa ubezpieczenia społecznego, red. B. Wagner, Kraków 1996.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Maniewska E., Komentarz do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, red. E. Maniewska, K. Jaśkowski, LEX/el. 2018.

Nerka A., Obowiązki płatnika składek w zakresie realizacji krótkoterminowych świadczeń pieniężnych, [w:] D. Karkowska, A. Nerka, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Warszawa 2007.

Pisarczyk Ł., Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.

Portalska A., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, [w:] Rozwiązanie umowy o pracę, Warszawa 2002.

Postanowienie SN z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 236/10, LEX nr 1413531.

Postanowienie SN z dnia 23 maja 2014 r., II PK 32/14, LEX nr 2026395.

Postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2016 r., III UK 82/15, LEX nr 2152430.

Prusinowski P., Wykonywanie pracy zarobkowej jako przyczyna pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 3.

Robak E., Lojalność pracowników a zarządzanie potencjałem społecznym współczesnych organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 24.

Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, [w:] Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2009.

Rzetecka-Gil A., Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2009.

Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2003.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., nr 0, poz. 108).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r., nr 60, poz. 636 z późn. zm.).

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 lipca 1991 r., III Aur 144/91, OSA 1991, nr 4, poz. 12.

Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 477/97, OSNP 1998, nr 2398, poz. 685.

Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 486/97, OSNP 1998, nr 23, poz. 687.

Wyrok SN z dnia 19 marca 1998 r., I PKN 570/97, OSNP 1999, nr 5, poz. 163.

Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 1998 r., I PKN 14/98, OSNP 1999, nr 6, poz. 210.

Wyrok SN z dnia 4 marca 1999 r., I PKN 613/98, OSNP 2000, nr 8, poz. 309.

Wyrok SN z dnia 21 października 1999 r., I PKN 308/99, OSNP 2001, nr 5, poz. 154.

Wyrok SN z dnia 11 grudnia 1999 r., II UKN 467/98, MoP 1999, nr 7.

Wyrok SN z dnia 20 lipca 2000 r., I PKN 733/99, LEX nr 1223708.

Wyrok SN z dnia 19 lipca 2001 r., II UKN 494/00, OSNP 2003, nr 9, poz. 23.

Wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r., I PK 208/02, LEX nr 81892.

Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2004 r., I PK 86/04, MoP 2005, nr 14.

Wyrok SN z dnia 20 stycznia 2005 r., I UK 154/04, OSNP 2005, nr 19, poz. 307.

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04, OSNP 2005, nr 21 poz. 342.

Wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., II UK 154/04, OSP 2006, nr 4, poz. 43.

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2005 r., III UK 120/05, OSNP 2006, nr 21–22, poz. 338.

Wyrok SN z dnia 5 marca 2007 r., I PK 228/06, OSNP 2008, nr 7–8, poz. 100.

Wyrok SN z dnia 6 marca 2007 r., II UK 132/06, LEX nr 936844.

Wyrok SN z dnia 6 lutego 2008 r., II UK 10/07, LEX nr 493009.

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2008 r., III UK 11/08, OSNP 2009, nr 21–22, poz. 292.

Wyrok SN z dnia 3 października 2008 r., II UK 26/08, LEX nr 513018.

Wyrok SN z dnia 9 lipca 2009 r., II PK 46/09, LEX nr 533035.

Wyrok SN z dnia 4 listopada 2009 r., I UK 140/09, LEX nr 564767.

Wyrok SN z dnia 3 marca 2010 r., III UK 71/09, LEX nr 585848.

Wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 204/10, LEX nr 817517.

Wyrok SN z dnia 24 maja 2011 r., III PK 72/10, LEX nr 901629.

Wyrok SN z dnia 6 lipca 2011 r., II PK 13/11, M.P.Pr. 2011, nr 10, poz. 539–541.

Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2012 r., II UK 186/11, LEX nr 1216851.

Wyrok SN z dnia 2 października 2012 r., II PK 56/12, LEX nr 1243024.

Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 2013 r., I UK 606/12, LEX nr 1391152.

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2016 r., II UK 171/15, OSNP 2017, nr 11, poz. 50.

Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., II PK 14/16, LEX nr 2270897.

Wyrok TK z dnia 25 lutego 2014 r., SK 18/13, OTK-A 2014, nr 2, poz. 15.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.327-343
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:32
Data złożenia artykułu: 2018-05-11 19:33:35


Statystyki

Widoczność abstraktów - 464
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 157

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Zajchowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.