Nakłanianie do naruszenia obowiązku pracowniczej lojalności wobec pracodawcy

Tomasz Bakalarz

Streszczenie w języku polskim


Lojalność najczęściej jest ujmowana w relacji dwustronnej, często bez dokonywania analizy motywacji, jaką kieruje się strona umowy, która nagle łamie zasadę lojalności. Niejednokrotnie podjęta przez nią decyzja jest wynikiem nakłonienia przez osobę trzecią. Tego typu zakłócenia umownych relacji wewnętrznych podlegają sankcjonowaniu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie przesłanek deliktu opisanego w art. 12 u.z.n.k. oraz konsekwencji, z jakimi powinien się liczyć podżegacz i nakłaniany pracownik w związku z dopuszczeniem się tego czynu nieuczciwej konkurencji.


Słowa kluczowe


lojalność; nieuczciwa konkurencja; prawo pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barta J., Markiewicz R., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994.

Czerniak-Swędzioł J., Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, Warszawa 2007.

Gersdorf M., Raczkowski M., Odpowiedzialność za pracowniczy czyn nieuczciwej konkurencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 1.

Giesen B., Wykorzystanie osiągnięć rynkowych przedsiębiorcy jako postać czynu nieuczciwej konkurencji, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.

Kępiński M., Kępiński J., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.

Kuczyński T., Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 1.

Lewandowicz-Machnikowska M., Podmioty prawa pracy zdolne do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 5.

Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006.

Sanetra W., Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991.

Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995.

Uchwała SN z dnia 16 października 1998 r., III CZP 42/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 69.

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2003.

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r., nr 234, poz. 1997 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 508).

Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 maja 2002 r., II AKa 115/02, KZS 2002, nr 6, poz. 12.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 maja 2016 r., I ACa 111/16, Legalis 1501844.

Wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 204/10, LEX nr 817517.

Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 158/14, LEX nr 1681881.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2: Prawo stosunku pracy, Warszawa–Kraków 1986.

Zieliński T., Goździewicz G., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.9-18
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:12
Data złożenia artykułu: 2018-05-15 12:51:56


Statystyki

Widoczność abstraktów - 536
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 130

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Bakalarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.