Obowiązek lojalności stron stosunku pracy

Mariusz Wieczorek

Streszczenie w języku polskim


W artykule została podjęta kwestia obowiązku lojalności pracownika i pracodawcy jako zobowiązaniowego stosunku pracy. Pomimo tego, że Kodeks pracy wprost nie ustanawia takiego obowiązku zarówno w odniesieniu do pracownika, jak i do pracodawcy, to w ostatnim czasie nielojalne zachowania pracownika wobec pracodawcy stały się częstą przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, a nawet bez wypowiedzenia. Zasadne zatem stało się ustalenie, czy obowiązek lojalności jest elementem stosunku pracy, a jeśli tak, to z których przepisów Kodeksu pracy taki obowiązek można wywodzić. Rozważania prowadzone w tym opracowaniu zaowocowały stwierdzeniem, że najczęściej tam, gdzie upatruje się obowiązku lojalności pracownika, w istocie mamy do czynienia z innym, wyraźnie umocowanym w przepisach prawa pracy, obowiązkiem pracowniczym. Najczęściej jest nim obowiązek dbałości o dobro pracodawcy. Nie ulega przy tym wątpliwości, że pracownik, wykonując swoje obowiązki wobec pracodawcy, powinien być lojalny. Nakaz lojalnego zachowania się pracownika w związku z realizowaniem obowiązków ze stosunku pracy wobec pracodawcy ma podstawę w obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego. Tak samo, mutatis mutandis, wobec pracownika powinien zachowywać się pracodawca.


Słowa kluczowe


obowiązek lojalności; stosunek pracy; pracownik; pracodawca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burzak A., Umowa o pośrednictwo, „Przegląd Prawa Handlowego” 1992, nr 2.

Dütz W., Arbeitsrecht, München 2006.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław 1997.

Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964.

Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 760 Kodeksu cywilnego, LEX/el.

Kucharski B., Umowa brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych, „Glosa” 1998, nr 5.

Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Liszcz T., Umowa o pracę, [w:] Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017.

Lojalny, https://sjp.pl/lojalny [dostęp: 20.09.2018].

Miłaszewicz D., Zaufanie jako wartość społeczna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2016, nr 259.

Ossowska M., Normy moralne. Próba klasyfikacji, Warszawa 1977.

Pokrzywniak J., Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 19.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. poz. 805).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej (Dz.U. nr 75, poz. 482 ze zm.).

Sanetra W., Charakter prawny stosunku pracy, [w:] System Prawa Pracy, t. 2: Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017.

Siemiatycki M., Etyka Kościoła Katolickiego, Kraków 1931.

Szewczyk H., Obowiązek współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składnik zobowiązaniowych stosunków pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 4.

Szewczyk H., Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika, Warszawa 2007.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 125, poz. 573).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. z 2017 r., poz. 2365 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 508).

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2017 r., III APa 8/17, LEX nr 2335345.

Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 118/97, LEX nr 31725.

Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2000 r., I PKN 697/99, LEX nr 49666.

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I PK 208/04, LEX nr 150109.

Wyrok SN z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, LEX nr 79486.

Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 250/11, OSNP 2013, nr 11–12, poz. 127.

Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., II PK 14/16, LEX nr 2270897.

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2017 r., III PK 161/16, LEX nr 2427123.

Wyrok TK z dnia 25 listopada 1997 r., K 26/97, LEX nr 31034.

Wyrok TK z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04, OTK ZU 2005, nr 2A, poz. 15.

Wyrok TK z dnia 3 marca 2011 r., K 23/09, LEX nr 736374.

Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.301-314
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:30
Data złożenia artykułu: 2018-05-17 12:17:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2170
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 635

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mariusz Wieczorek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.