Obowiązek lojalności wobec pracodawcy w stosunkach pracy nauczycieli akademickich

Paulina Matyjas-Łysakowska

Streszczenie w języku polskim


Problem lojalności nauczycieli akademickich jest złożony i wielowymiarowy. Jednym z przejawów lojalności wobec pracodawcy są ograniczenia dodatkowego zatrudnienia. Opracowanie wskazuje na wiele problemów związanych z dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli akademickich. Wątpliwości budzi zasadność wprowadzenia ograniczeń w zakresie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w świetle art. 3 Konstytucji RP i zgodności regulacji z art. 32 Konstytucji RP w odniesieniu do zasady równości, jak również art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, który gwarantuje wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.


Słowa kluczowe


nauczyciel akademicki; dodatkowe zatrudnienie; lojalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademicki Kodeks Wartości, www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-82c5-264a10f3841a [dostęp: 15.05.2018].

Baran K.W., Wujczyk M., Z problematyki ograniczeń wolności pracy nauczycieli akademickich, [w:] Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego, red. A. Bocheńska, A. Musiała, Poznań 2016.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Banaszak B., Uwagi o zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wymagań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, t. 3, Toruń 2012.

Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze” 1983, nr 1.

Bocheńska A., Uwagi o dodatkowym zatrudnieniu nauczyciela akademickiego, [w:] Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia, red. A. Bocheńska, A. Musiała, Poznań 2016.

Bosak M., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015.

Bułajewski S., [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2016.

Ciapała J., Dylematy wokół ograniczenia konstytucyjnych wolności pracy, wykonywania zawodu, nauczania i badań naukowych (na przykładzie nauczycieli akademickich), [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016.

Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007.

Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (po nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym), „Państwo i Prawo” 2011, z. 9.

Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych, [w:] Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2014.

Cudowski B., Zakres ograniczeń dodatkowego zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej nauczycieli akademickich, „Państwo i Prawo” 2006, z. 12.

Dubowik A., Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 10.

Góral Z., Swoboda doboru pracowników i wolność pracy, [w:] Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Warszawa 1997.

Hasło: Lojalność, https://sjp.pwn.pl/slowniki/lojalno%C5%9B%C4%87.html [dostęp: 15.05.2018].

Izdebski H., Zieliński J.M., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. H. Izdebski, J.M. Zieliński, Warszawa 2015.

Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Lewicka-Strzałecka A., Lojalność pracownika: trwała wartość czy anachroniczna cnota?, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 38.

Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Siedlce 2003.

Nowakowski P.T., O etycznych kanonach pracy nauczycieli akademickich i próbach ich kodyfikowania, „Studia z Teorii Wychowania” 2011, nr 2.

Nowik P., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012.

Pudełko W., Charakter prawny norm ograniczających dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2012.

Pudełko W., Zgoda na zatrudnienie nauczyciela akademickiego, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 11.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1596).

Sanetra W., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013.

Sztompka P., Zaufanie, Kraków 2007.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2201).

Węgrzyn A., O zgodzie rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 12.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

Wujczyk M., [w:] Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, red. K.W. Baran, Warszawa 2015.

Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50.

Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., K 33/98, OTK 1999, nr 4, poz. 71.

Wyrok TK z dnia 2 czerwca 1999 r., K 34/98, OTK 1999, nr 5, poz. 94.

Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03, OTK-A 2004, nr 4, poz. 31.

Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2009 r., K 27/07, Legalis nr 126577.

Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa, oprac. B. Oliwa-Radzikowska, Warszawa 1998.

Zieliński T., Ustrój pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.175-186
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:22
Data złożenia artykułu: 2018-05-21 14:11:25


Statystyki

Widoczność abstraktów - 422
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 98

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paulina Matyjas-Łysakowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.