Sygnalizacja jako przejaw obowiązku lojalności wobec pracodawcy?

Łukasz Bolesta

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, czy sygnalizacja jest przejawem obowiązku lojalności wobec pracodawcy. Autor stara się wskazać granice lojalności pracownika wobec pracodawcy oraz przedstawia pojęcie whistleblowingu i zakres ochrony, na jaki mogą liczyć sygnaliści w Polsce. Ponadto wskazuje kierunek, jaki powinny obrać polskie przepisy w zakresie ochrony whistleblowerów. Co prawda, w polskim prawie istnieją pewne przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy, są one jednak zamieszczone w różnych aktach prawnych i cechuje je niespójność oraz niekompletność. Ponadto, co potwierdza judykatura, nie gwarantują one skutecznej ochrony whistleblowerom. Przyjmuje się, że pracownik-sygnalista powinien działać w dobrej wierze oraz ujawniać nieprawidłowości zachodzące w miejscu pracy w imię interesu społecznego lub publicznego. Rola pracownika powinna ograniczać się do przekazania informacji budzących niepokój właściwym osobom w swojej organizacji, a w razie braku reakcji z jej strony – właściwym organom lub podmiotom zewnętrznym.


Słowa kluczowe


whistleblowing; lojalność; obowiązki pracownika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chobot A., Charakterystyka prawna i społeczna dobra zakładu pracy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, nr 2.

Derlacz-Wawrowska M., Whistleblowing a ochrona informacji poufnych pracodawcy, [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013.

Głowacka D., Ploszka A., Sczaniecki M., Wiem i powiem. Ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji, Warszawa 2016.

Kleinhempel M., Whistleblowing Not an Easy Thing to Do, “Effective Executive” 2011, No. 7.

Kuczyński T., O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.

Makowski G., Waszak M., Na podstawie badania opinii reprezentantów związków zawodowych i organizacji pracodawców, Warszawa 2016.

Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2011, Warszawa 2012.

Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, Warszawa 2002.

Skąpski M., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 2.

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904 ze zm.).

Wojciechowska-Nowak A., Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy. Raport z badań, Warszawa 2011.

Wojciechowska-Nowak A., Skuteczna ochrona prawna sygnalistów. Perspektywa pracodawców, związków zawodowych oraz przedstawicieli środowisk prawniczych, „Przegląd Antykorupcyjny” 2016, nr 2(7).

Wojciechowska-Nowak A., Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych?, Warszawa 2012.

Wujczyk M., Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.

Wyrok SN z dnia 2 października 2003 r., I PK 534/02, Legalis nr 217846.

Wyrok SN z dnia 28 sierpnia 2013 r., I PK 48/13, niepubl.

Wyrok SN z dnia 1 października 1998 r., I PKN 351/98, OSNAPiUS 1999, nr 21, poz. 676.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.35-46
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:13
Data złożenia artykułu: 2018-05-22 10:37:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 622
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 125

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Łukasz Bolesta

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.