Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy

Maria Bosak-Sojka

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie zawiera analizę związaną z wyznaczeniem dopuszczalnej granicy krytyki pracodawcy. Rozważania zostały oparte na dostępnej literaturze przedmiotu, orzecznictwie sądowym oraz przemyśleniach własnych.


Słowa kluczowe


krytyka; prawo pracy; pracownik; pracodawca; dopuszczalna krytyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bosak M., Zjawisko krytyki w stosunkach pracy – wybrane aspekty, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2015, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.29.

Bosak M., Habrat D., Granice dozwolonej krytyki w stosunkach pracy, [w:] 40 lat Kodeksu Pracy, red. Z. Góral, M. Mielczarek, Warszawa 2015.

Brodecki M., Granice krytyki pracodawcy przez pracownika. Odpowiedzialność za niedozwoloną krytykę pracodawcy, [w:] Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne, red. Z. Hajn, M. Kurzynoga, Warszawa 2017.

Czy jestem sygnalistą?, www.sygnalista.pl/dla-pracownika/czy-jestem-sygnalista [dostęp: 25.05.2018].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Łaga M., Unormowania dotyczące sygnalizacji – wzmacnianie demokracji w zakładzie pracy, [w:] Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne, red. Z. Hajn, M. Kurzynoga, Warszawa 2017.

Mitrus L., Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika, Warszawa 2018.

Postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2004 r., V KK 70/04, OSNKW 2004, nr 9, poz. 86.

Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17, Legalis nr 1766222.

Suknarowska-Drzewiecka E., Wypowiedzenie z powodu niekorzystnych wypowiedzi o pracodawcy umieszczanych na serwisach społecznościowych lub stronach internetowych, „Monitor Prawa Pracy” 2017, nr 7.

Wyrok ETPCz z dnia 16 lipca 2009 r., 20436/02 (nietezowany), Legalis nr 159029.

Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1975 r., III PRN 69/74, OSNCP 1975, nr 7–8, poz. 214.

Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., I PR 34/84, OSPiKA 1985, nr 9, poz. 161.

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2005 r., II PK 198/2004, „Rzeczpospolita” 2005, nr 26.

Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 2/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 30.

Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 392/06, OSP 2009, nr 5, poz. 55.

Wyrok SN z dnia 14 maja 2009 r., I CSK 440/08, Legalis nr 264438.

Wyrok SN z dnia 28 sierpnia 2013 r., I PK 48/13, Legalis nr 830616.

Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, Legalis nr 1514847.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.59-68
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:15
Data złożenia artykułu: 2018-05-31 23:22:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1734
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 797

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Maria Bosak-Sojka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.