Umowne ograniczenie podejmowania dodatkowego zatrudnienia jako przejaw lojalności pracowniczej. Wybrane zagadnienia

Iwona Wieleba

Streszczenie w języku polskim


Podjęta w artykule tematyka dotyczy kontrowersyjnego zagadnienia dopuszczalności zawierania przez strony umowy o pracę dodatkowej umowy o zakazie podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Celem pracy jest w szczególności wykazanie, że umowy takie są dopuszczalne oraz że stanowią przejaw lojalności pracownika względem pracodawcy. Autorka podkreśla jednocześnie, że umowa taka jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy chroni uzasadniony interes pracodawcy oraz gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie ekwiwalentne do wykonanej pracy i potencjalnie utraconego zarobku.


Słowa kluczowe


lojalność pracownika; podejmowanie dodatkowego zatrudnienia; wolność pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogunia-Borowska M., Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2015.

Chmurak W., Glosa do wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 20.

Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007.

Cudowski B., Uzyskanie zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1984, nr 8–9.

Cudowski B., Zmiany regulacji prawnej dodatkowego zatrudnienia, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.131.

Czerniak-Swędzioł J., Glosa do wyroku z dnia 14 kwietnia 2008 r. III PK 60/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 7–8, poz. 86.

Czerniak-Swędzioł J., Ograniczenie pracownika w swobodzie podejmowania dodatkowego zatrudnienia w kontekście aksjologicznych podstaw prawa pracy, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014.

Elegido J.M., Does it Make Sense to Be a Loyal Employee?, “Journal of Business Ethics” 2013, Vol. 116(3).

Garlicki L., Komentarz do art. 65, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.

Góral Z., Swoboda doboru pracowników i wolność pracy, [w:] Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Warszawa 1997.

Kwaśniewski P., Glosa do wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07, „Glosa” 2011, nr 4.

Lipka A., Winnicka-Wejs A., Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 136.

Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J., Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami, Warszawa 2012.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Milczarek P., Dopuszczalność zawierania klauzul autonomicznych chroniących przed zakazaną konkurencją, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 1995, nr 27.

Patulski A., Wolność pracy. Próba ujęcia wielopłaszczyznowego, Warszawa 1992.

Perdeus W., Zakaz konkurencji w stosunkach pracy a zasada wolności pracy, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w procesie transformacji ustrojowej, red. H. Zięba-Załucka, Rzeszów 1997.

Piórkowska-Wojciechowska K., Wybrane problemy kształtowania i badania lojalności pracowniczej, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Wrocław 2004.

Robak E., Lojalność pracowników a zarządzanie potencjałem społecznym współczesnych organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 24(2).

Rogala T., Glosa do wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 16.

Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015.

Szczepański M.S., Lojalność, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2015.

Świątek-Barylska I., Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Łódź 2013.

Świątek-Barylska I., Przesłanki i kierunki ewolucji lojalności pracowników, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2016, nr 23.

Świst E., Dodatkowe zatrudnienie pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1979, nr 1.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 86, poz. 953 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 7, poz. 39 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 231, poz. 1701).

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 75, poz. 469 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 107).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. nr 162, poz. 1125 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1889).

Wojtaszczyk K., Wymóg lojalności czy propozycja wartości dla pracownika? Co stanowi podstawę trwałego związku zatrudnionego z organizacją?, „Humanizacja Pracy” 2010, nr 4–5.

Wyrok SN z dnia 5 marca 2007 r., I PK 228/06, OSNP 2008, nr 7–8, poz. 100.

Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07, OSNP 2009, nr 15–16, poz. 201.

Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2009 r., III PK 60/08, OSNP 2010, nr 23–24, poz. 287.

Wyrok SN z dnia 19 stycznia 2017 r., I PK 33/16.

Wyrok TK z dnia 19 października 1999 r., SK 4/99, OTK ZU 1999, nr 6, poz. 119.

Wyrok TK z dnia 19 marca 2001 r., K 32/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 50.

Zieliński T., Goździewicz G., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.315-325
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:31
Data złożenia artykułu: 2018-06-04 23:16:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 743
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1747

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Iwona Wieleba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.