Zakaz konkurencji a obowiązek lojalności pracownika

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Streszczenie w języku polskim


Tekst jest poświęcony odpowiedzi na pytanie, czy obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej powstaje w wyniku zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy czy w pewnym zakresie również z obowiązywania w stosunku pracy szczególnego obowiązku lojalności, a także ocenie możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z pracownikiem, który nie mając umowy o zakazie konkurencji, w trakcie trwania stosunku pracy podjął taką działalność.

Obowiązek lojalności realizuje się w dwóch różnych relacjach: we wspólnocie zakładu pracy oraz indywidualnie w relacji pracownik – pracodawca. Powinność powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez pracownika, który nie ma zawartej umowy o zakazie konkurencji, nie może wynikać z ogólnego obowiązku lojalności wpisanego w relacje pomiędzy stronami stosunku pracy, ponieważ do jego powstania potrzebna jest umowa, która określa zakres tego obowiązku. Tylko w razie zawarcia umowy o zakazie konkurencji pracodawca może powołać się na obowiązek powstrzymania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej i wyciągać z tego powodu wobec pracownika konsekwencje w postaci zwolnienia go w trybie art. 52 k.p. Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie, ponieważ w wyniku podjęcia działalności konkurencyjnej może jednocześnie dojść do złamania innego obowiązku pracowniczego w sposób, który można zakwalifikować jako zawinione i ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.


Słowa kluczowe


zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy; obowiązek lojalności; wolność pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kuczyński T., O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.

Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013.

Lewandowicz-Machnikowska M., Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy, Kraków 2004.

Prusinowski P., Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2014.

Skąpski M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2016.

Skąpski M., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 2.

Stencel J., Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2001.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa 2002.

Śledzińska-Simon A., Wolność pracy, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i prawa jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.

Tomanek A., Klauzule autonomiczne w umownym stosunku pracy, „Państwo i Prawo” 2013, z. 9.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917).

Wyrok SN z dnia 3 marca 2005 r., I PK 263/04, OSNP 2005, nr 21, poz. 337.

Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2007 r., II PK 338/06, OSNP 2008, nr 15–16, poz. 219.

Wyrok SN z dnia 12 lutego 2013 r., II PK 165/12 , M.P.Pr. 2013, nr 6, poz. 310–313.

Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 158/14, LEX nr 1681881.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.117-127
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:19
Data złożenia artykułu: 2018-06-12 09:59:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1357
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1356

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Monika Lewandowicz-Machnikowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.