Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych.

Joanna Unterschütz

Streszczenie w języku polskim


Zasada równego traktowania partnerów społecznych odnosi się do relacji zachodzących w ramach danej zbiorowości pomiędzy organizacjami pracodawców lub pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi. Ujmowana jest także jako zasada równouprawnienia czy równorzędnego traktowania pracowników i pracodawców w zakresie wolności koalicji. Komitet Wolności związkowej MOP postrzega zasadę równego traktowania partnerów społecznych jako jeden z aspektów wolności zrzeszania się. Reprezentatywność oznacza uprawnienie organizacji do reprezentowania praw i interesów określonej grupy pracodawców lub pracowników, dające tej organizacji (organizacjom) wyłączność lub pierwszeństwo w wykonywaniu tej funkcji. Kryteria ustalania reprezentatywności powinny mieć charakter obiektywny i wcześniej ustalony tak, aby uniknąć stronniczości czy nadużyć. W odniesieniu do organizacji związkowych brak jest jednolitych kryteriów reprezentatywności dla wszystkich przejawów aktywności organizacji związkowych. Zasada równego traktowania partnerów społecznych i zasada reprezentatywności mają charakter przeciwstawny. Zastosowanie zasady reprezentatywności uniemożliwia równe traktowanie wszystkich organizacji związkowych. Kolizja zasad to ostatecznie zawsze kolizja wartości, a procedura ważenia i ograniczenie zastosowania jednej z nich zgodnie z zasadami proporcjonalności ma służyć znoszeniu niezgodności wartości istotnych dla danego przypadku.


Słowa kluczowe


równe traktowanie; reprezentatywność; zbiorowe prawo pracy; zasady prawa pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieślak M., Dzieła wybrane, t. 2: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Kraków 2011.

Ćwiertniak B., O ewolucji pojmowania „zasad prawa pracy” w doktrynie polskiego prawa pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2010.

Gładoch M., Komentarz do art. 24125a, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2014.

Goździewicz G. , Komentarz do art. 24117 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, SIP Legalis.

Goździewicz G., Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, pod red. G. Goździewicza, Toruń 2000.

Hajn Z., Status prawny organizacji pracodawców, Warszawa 1999.

Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.

International Labour Office, Freedom of Association. Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, Geneva 2006.

Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.

Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.

Piątkowski J., Komentarz do art. 24117 Kodeksu pracy, SIP LEX.

Pliszkiewicz M., Seweryński M., Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, „Państwo i Prawo” 1995, z. 9.

Świątkowski A.M., Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 2013.

Świątkowski A.M., Reprezentacja związkowa interesów zbiorowości pracowników, [w:] System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.247
Data publikacji: 2016-02-08 12:28:08
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 15:15:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 377
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 313

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Joanna Unterschütz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.