Zabezpieczenie społeczne funkcjonariuszy Służby Celnej w świetle konstytucyjnej zasady równości

Mariusz Wieczorek

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu zostało podjęte zagadnienie zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Służby Celnej. Ta grupa zawodowa, inaczej niż inni funkcjonariusze tzw. służb mundurowych, jest objęta ochroną socjalną opartą na technice ubezpieczeniowej, co oznacza, że w tym zakresie została zrównana z pracownikami. Jednakże funkcjonariusze Służby Celnej nie są pracownikami w rozumieniu prawa pracy, a pozostają w regulowanym prawem administracyjnym stosunku służbowym. Regulacja ta wzbudziła zastrzeżenia natury konstytucyjnej, u podstaw których legł zarzut nierównego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych, polegający na wyłączeniu celników z kręgu funkcjonariuszy służb mundurowych korzystających z korzystniejszego, w porównaniu do pracowniczego, system zabezpieczenia społecznego. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano tezę, zgodnie z którą ustawodawca nie naruszył konstytucyjnej zasady równości wobec prawa w odniesieniu do większości celników, a jedynie wobec tych spośród nich, którzy wykonują obowiązki rodzajowo bliskie obowiązkom służbowym, a nie pracowniczym. 


Słowa kluczowe


służba; równość; zabezpieczenie społeczne; Służba Celna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, t. 1: Część ogólna, Warszawa 2003.

Karp J., Sprawiedliwość społeczna, Kraków 2004.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kuczyński T., Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych, [w:] System prawa administracyjnego, t. 11: Stosunek służbowy, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 1988 roku, sygn. akt U 7/87, OTK 1988, cz. I, poz. 1.

Perelman Ch., O sprawiedliwości, Warszawa 1959.

Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.

Schulte B., Reformy zabezpieczenia społecznego w Europie, [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.

Hasło: Służba, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2521967 [data dostępu: 29.03.2015].

Stanowisko Prokuratora Generalnego w odniesieniu do wniosków dotyczących ustawy o emeryturach mundurowych, http://pg.gov.pl/rok-2014-1901/stanowisko-prokuratora-generalnego-w-odniesieniu-do-wnioskow-dotyczacych-ustawy-o-emeryturach-mundurowych.html#.VRup2PysVto [data dostępu: 31.03.2015].

Tkacz S., Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Katowice 2003.

Trybunał Konstytucyjny – dokumenty w sprawie K 39/13, http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2039/13 [data dostępu: 24.03.2015].

Trybunał Konstytucyjny – dokumenty w sprawie K 56/13, http://otk.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2056/13 [data dostępu: 24.03.2015].

Trybunał Konstytucyjny – dokumenty w sprawie K 57/13, http://otk.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2057/13 [data dostępu: 24.03.2015].

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2008 roku, II PZP 9/08, LEX nr 393793.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 roku, II PZP 5/10, LEX nr 577806.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1502 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1505).

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1402).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1340 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 667 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1442 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 170).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 29, poz. 154 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1411).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1106).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1404 ze zm.).

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawno-finansowe, Warszawa 2014.

Wieczorek M., Prawne podstawy zatrudnienia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, [w:] Prawo bezpieczeństwa publicznego, pod red. M. Karpiuka, K. Walczuka, Warszawa 2013.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2006 roku, sygn. akt SK 45/04, OTK ZU nr 2/A/2006.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 roku, sygn. akt SK 15/0, OTK ZU nr 11/A/2006, poz. 170.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2008 roku, P 38/06, OTK ZU nr 3/A/2008, poz. 46.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 roku, K 9/12.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku, K 39/13.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 roku, II SA/Wa 2031/06, LEX nr 299847.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 roku, II SAB/Wa 180/10, LEX nr 756185.

Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1991.

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.285
Data publikacji: 2016-02-08 12:28:10
Data złożenia artykułu: 2015-07-03 12:16:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 905
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 344

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Mariusz Wieczorek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.