Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich

Maciej Jarota

Streszczenie w języku polskim


Funkcja ochronna prawa pracy jest najważniejszą dla stosunku pracy cechą wynikającą zarówno z norm prawa pracy zakodowanych w przepisach aktów normatywnych, jak i ze specyficznego mechanizmu ich oddziaływania. W Europie funkcję ochronną prawa pracy określa się jako regulacje prawne oraz mechanizmy uprzywilejowania osób pozostających w stosunku pracy, szczególnie ze względu na sytuację faktyczną, w jakiej się znajdują, np. wiek (tzw. protection law) oraz konstrukcje prawne sprowadzające się do zapobiegania nieuzasadnionemu rozwiązywaniu umowy o pracę z pracownikiem przez pracodawcę (tzw. job security). W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu trzech płaszczyzn realizowania funkcji ochronnej prawa pracy: prawa pracowników do urlopu wypoczynkowego; ochrony osób w wieku poniżej 18. roku życia świadczących pracę; sytuacji prawnej pracownika, z którym pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę w drodze wypowiedzenia – ograniczając się do przedstawienia wybranych instytucji: Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Słowa kluczowe


funkcja ochronna; prawo pracy; urlop wypoczynkowy; młodociani; dzieci; wypowiedzenie; staż pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adlecreutz A., Nyström B., Labour Law in Sweden, Alphen aan den Rijn 2010.

Alonso Olea M., Rodríguez-Sañudo F., Labour Law in Spain, Alphen aan de Rijn 2010.

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm [data dostępu: 31.03.2015].

Baran K.W., Procesowe prawo pracy. Wzory pism, Warszawa 2013.

Co powinien robić inspektor pracy, a czego nie robi? Nie chce czy nie może?, www.siprp.pl/co-powinien-robic-inspektor-pracy-a-czego-nie-robi-nie-chce-czy-nie-moze [data dostępu: 20.02.2015].

Dörre-Nowak D., Ustanie stosunku pracy, [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. K.W. Barana, K. Antonowa, B.M. Ćwiertniaka, D. Dörre-Nowak, K. Walczaka, Warszawa 2013.

Dyląg W., Prawo do odpoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej Laborem Exercens, [w:] Laborem Exercens. Powołany do pracy. Komentarz, pod red. J. Kruciny, Wrocław 1983.

Gersdorf M., Pojęcie, przedmiot i właściwości prawa pracy, [w:] Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, pod red. M. Gersdorf, K. Rączki, Warszawa 2004.

Habrat D., Prawnokarna ochrona praw pracownika związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.

Hardy S., Labour Law in Great Britain, Alphen aan de Rijn 2012.

Kaczyński L., Zasada uprzywilejowania pracownika w świetle kodeksu pracy, „Państwo i Prawo” 1984, z. 8.

Koniaris T., Labour Law in Hellas, Alphen aan de Rijn 2002.

Liszcz T., Ogólna charakterystyka prawa pracy, [w:] Zarys prawa pracy, pod red. R. Borek-Buchajczuk, A. Kosut, J. Ligaj, T. Liszcz, M.R. Łysiak, W. Perdeusa, Lublin 2005.

Liszcz T., Prawo pracy, Lublin 2008.

Marx R., Kapitał. Mowa w obronie człowieka, przeł. J. Serafin, Kraków 2009.

prawopl.pl/praca/aktualności/bhp/9414-pracodawcy-zaniedbują-obowiązki-w-zakresie-ochrony-zdrowia-młodocianych [data dostępu: 02.04.2015].

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.

Sobczyk A., Różnicowanie praw (ochrony) zatrudnionych – wybrane kryteria i ich ocena, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.

Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2010.

Tare I., Labour Law in Latvia, Alphen aan den Rijn 2011.

Treu T., Labour Law in Italy, Alphen aan de Rijn 2011.

Weiss M., Schmidt M., Labour Law in Germany, Alphen aan den Rijn 2008.

Wieleba I.A., Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych – zagadnienia wybrane, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.

www.lm.gov.lv/upload/legislation/leg_er_1.pdf [data dostępu: 31.03.2015]

Wyka T., W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy – o roli encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.67
Data publikacji: 2016-02-08 12:27:58
Data złożenia artykułu: 2015-07-03 19:04:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1027
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 533

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Maciej Jarota

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.