Diagnosis of preferences and special talents in the child's – opinions of surveyed teachers

Mirosław Kisiel

Streszczenie w języku polskim


The article presents considerations regarding the process of diagnosing child’s preferences and musical talents possible to be implemented and necessary in general education. The material reported the multiplicity and complexity of the problem mainly in relation to the conduct of this type of diagnosis in the group of preschoolers and children attending lower grades of primary school. Some shortcomings and limitations of teachers-educators resulting from the preparation and skills in this respect were also indicated. The presented results may constitute an incentive for further explorations in the field of early identification of the child’s potential.


Słowa kluczowe


diagnosis, preferences and special talents, general music education, child, teacher

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bates, J., Munday, S. (2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. Warszawa: K.E. Liber.

Bonna, B. (2014). Evaluation of Perceptual Musical Abilities of Early-school Children. The New Educational Review, 36, 2, 30–41.

Chodkowski, A. (red.) (1995). Encyklopedia muzyki. Warszawa: PWN.

Dyląg, J. (2002). Miejsce wychowania muzycznego w kształceniu zintegrowanym. W: L. Kataryńczuk-Mania. J. Karcz (red.). Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych (s. 69–74). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dyrda, B. (1999). Specyfika i przyczyny Syndromu Nieadekwatnych Osiągnieć Szkolnych uczniów w świetle literatury pedagogiczno-psychologicznej. Chowanna, 1–2, 24–40.

Eby, J.W., Smutny J.F. (1998). Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzież. Warszawa: WSiP.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie: teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Horbulewicz, J., Janczewski, Z. (1990). Gdański System Badania Zdolności Muzycznych. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk muzycznych. System rekrutacji do szkół muzycznych pierwszego stopnia. Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolnictwa Artystycznego.

Kamińska, B., Kotarska, H. (2000). Średnia miara słuchu muzycznego. Podręcznik do testu Edwina E. Gordona. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

Kataryńczuk-Mania, L., Kołodziejski, M., Kisiel, M. (2018). Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych. Zielona Góra: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kisiel, M. (2012). Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji. Specyfika kształcenia i opieki. Chowanna, 2, 159–177.

Kisiel, M. (2015). Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementarnej. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Kołodziejski, M. (2009). Poziom zdolności muzycznych ustabilizowanych a gotowość do improwizacji harmonicznej i rytmicznej u studentów kierunku pedagogiki. W: M. Kołodziejski (red.). Twórczość „codzienna” w praktyce edukacyjnej (s. 91–108). Płock: PWSZ w Płocku.

Kucharska, D., Pawłowska-Niedbała, A., Sikora-Banasik, D. (2017). Etapy osiągania celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej oraz sposoby ich realizacji. W: D. Kucharska. A. Sosnowska (red.). „Od zabawy do nauki” program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki (s. 25–114). Warszawa: Nowa Era.

Lewandowska, K. (1978). Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.

Poleszak, W., Porzak, R., Kata, G., Kopik, A. (2014). Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych. Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Shuter-Dyson, R., Gabriel, C. (1986). Psychologia uzdolnienia muzycznego. Warszawa: WSiP.

Skorny, Z. (1975). Obserwacje i charakterystyki psychologiczne. Warszawa: PZWS .

Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (red.) (1993). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Trzos, P.A. (2015). Wewnętrzne rozumienie muzyki w edukacji dziecka. Próba (re) interpretacji problemu w ujęciu polemicznym. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 25, 97–107.

Zwolińska, E. (2004). Testy zdolności muzycznych Edwina E. Gordona stosowane w polskich badaniach. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, II , 241–252.

Zwolińska, E. (2012). Pomiar i wartościowanie w muzyce. Bydgoszcz: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.4.105-116
Data publikacji: 2020-12-23 16:16:47
Data złożenia artykułu: 2019-12-25 23:14:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 305
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 159

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Mirosław Kisiel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.