Przymioty osoby ludzkiej – implikacje dla edukacji wczesnoszkolnej

Marta Stanisława Buk-Cegiełka

Streszczenie w języku polskim


Jednym z głównych zadań szkoły i priorytetowym celem zabiegów edukacyjnych jest integralny rozwój i wychowanie ucznia. Ów integralny rozwój człowieka należy rozumieć jako rozwój wszystkich warstw człowieka, wzajemnie ze sobą zintegrowanych i przenikających się, prowadzących w projekcie życia do pełni człowieczeństwa (Chałas, 2007, s. 11). Aby był on możliwy, należy pamiętać, że uczeń jest osobą, tzn. posiada swą godność i wartości przysługujące mu z natury: rozumność – mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, zdolność do twórczości, zdolność do transcendencji. W poniższym opracowaniu zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie: jakie zadania skoncentrowane na przymiotach osoby ludzkiej stają przed podmiotami edukacji wczesnoszkolnej?


Słowa kluczowe


przymioty osoby, wartości, uczeń, edukacja wczesnoszkolna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, F. (2005). Wprowadzenie. W: F. Adamski (red.). Wychowanie personalistyczne (s. 9–21). Kraków: WAM.

Bartnik, C. (2003). Dogmatyka katolicka. Tom 2. Lublin: Wyd. KUL.

Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Nowa Era.

Chałas, K. (2007). Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka. Lublin: Wyd. KUL.

Chałas, K. (2019). Osoba punktem wyjścia i dojścia w edukacji wczesnoszkolnej. Roczniki Pedagogiczne, 2, 37–48.

Chałas, K. (2016). Godność rolnika. W: K. Chałas, A. Maj (red.). Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej (s. 387– 391). Radom: Polwen.

Chłodna-Błach, I. (2016). Odpowiedzialność. W: K. Chałas, A. Maj (red.). Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej (s. 670–672). Radom: Polwen.

Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: Trans-Humana.

Drożdż, M. (2006). Etyczne orientacje w mediosferze. Tarnów: Biblos.

Fromm, E. (1994). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.

Furmanek, W. (2013). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Łobocki, M. (2006). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.

Maj, A. (2009). Wartości religijne w aspekcie teologicznym. W: K. Chałas, A. Maj, J. Mariański (red.). Wychowanie ku wartościom religijnym (s. 235–307). Lublin – Kielce: Jedność.

Mariański, J. (2017). Godność ludzka – wartość ocalona? Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Mazurek, F.J. (2001). Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Wyd. KUL.

Najder-Stefaniak, K. (2016). Twórczość. W: K. Chałas, A. Maj (red.). Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej (s. 1183–1188). Radom: Polwen.

Nowacki, T. (1995). O metodzie projektów. Warszawa: CODN.

Nowak, M. (2013). Pedagogika personalistyczna – wyzwania i nadzieja dnia dzisiejszego. W: K. Guzowski, A. Kostencka, G. Barth (red.). Osoba a wychowanie (s. 13–31). Lublin: Wyd. KUL.

Nowak, M. (2016). Mądrość. W: K. Chałas, A. Maj (red.). Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej (s. 572–575). Radom: Polwen.

Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Nowik.

Nowosad, S., Wyrostkiewicz, M. (2014). Wolność. W: A. Zwoliński, J. Nagórny i in. (red.). Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II (s. 586–588). Radom: Polwen.

Ostrowska, K. (1994). W poszukiwaniu wartości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356). Załącznik nr 2.

Słownik współczesnego języka polskiego. (1998). Warszawa: Przegląd Reader’s Digest.

Stępień, K. (2016). Godność osobowa. W: K. Chałas, A. Maj (red.). Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej (s. 376–383). Radom: Polwen.

Wątróbski, A. (2002–2003). Kategoria „wolność od” i „wolność do” w interpretacji wolności religijnej. Konfrontacja ujęć E. Fromma i I. Berlina z Deklaracją Dignitatishumanae, Łódzkie Studia Teologiczne, 11–12, 45–354.

Wojsa, M. (2015). Urzeczywistnianie odpowiedzialności w szkole zawodowej. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.). Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości (s. 265–274). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.3.11-22
Data publikacji: 2020-10-13 08:35:05
Data złożenia artykułu: 2020-03-31 19:47:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 671
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 658

Wskaźniki





Prawa autorskie (c) 2020 Marta Stanisława Buk-Cegiełka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.