Socjodemograficzne i rodzine czyniki ryzyka zaburze ń odżywiania młodzieży

Katarzyna Nowak

Streszczenie w języku polskim


Nasilenie zaburzeń odżywiania przypada najczęściej na okres dojrzewania, pomiędzy 12 a 19 rokiem życia. Dotychczasowe badania poszukują ich przyczyn w czynnikach genetycznych, osobowościowych,
rodzinnych oraz społeczno‑kulturowych. Celem pracy była ocena socjodemograficznych i rodzinnych czynników zaburzeń odżywiania w grupie dziewcząt i chłopców w wieku 15–19 lat. Badania przeprowadzono w grupie 157 uczniów w powiecie radomskim za pomocą EAT 26 i KRR. Uzyskane wyniki wskazują na związek pomiędzy wiekiem, wykształceniem matki, komunikacją z matką
i problemami zdrowia psychicznego w rodzinie a nasileniem ryzyka zaburzeń odżywiania.

Słowa kluczowe


młodzież; zaburzenia odżywiania; uwarunkowania socjodemograficzne i rodzinne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abraham S., Llewellyn‑Jones D. (1999). Bulimia i anoreksja. Wyd. Prószyński i S‑ka, Warszawa

Apfeldorfer G. (1999). Anoreksja. Bulimia. Otyłość. Wyd. Książnica, Katowice.

Barnhill J. W., Taylor N. (2001). Zaburzenia odżywiania. Wyd. Pruszyński i S‑ka, W‑wa.

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2005). Psychologia zaburzeń. T. 1, Wyd. GWP, Gdańsk.

Chuchra M., Pawłowska B. (2005). Współzależności między idealnymi obrazami siebie i rodziców kobiet chorych na jadłowstręt psychiczny. „Psychiatria Polska”, nr 4, s. 785–795.

Cooper M., Todd G., Wells A. (2005). BULIMIA. Program terapii. Wyd. Zysk i S‑ka, Poznań.

Eckhardt (1998). Autoagresja. Wyd. W. A. B., Warszawa.

Freyberger H. J., Schneider W. (2005). Zaburzenia psychosomatyczne. W: H. J. Freyberger,

W. Schneider, R. D. Stieglitz (red.) Kompendium Psychiatrii Psychoterapii Medycyny Psychosomatycznej. Wyd. PZWL, Warszawa, s. 174–184.

Harwas‑Napierała B., Trempała J. (2005). Psychologia rozwoju człowieka, Charakterystyka okresów życia człowieka. T. 2, Wyd. PWN, Warszawa.

Jablow M., (1993). Na bakier z jedzeniem. Wyd. GWP, Gdańsk.

Jagielska G., Tomaszewicz‑Libudzic C., Wiśniewski A. (2005).

Zaburzenia odżywiania.W: T. Wolańczyk, J. Komender (red.) Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Wyd. PZWL, Warszawa, s. 259–281.

Jagielska G. (2010). Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Wyd. ORE, Warszawa.

Jośko J., Kamecka -Krupa J. (2007). Czynniki ryzyka anoreksji. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 88(3), s. 254–258.

Józefik B. (1999a). Epidemiologia zaburzeń odżywiania się. W: B. Józefik (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wyd. UJ, Kraków, s. 22–29.

Józefik B. (1999b). W stronę integracji podejść. W: B. Józefik (red.). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wyd. UJ, Kraków, s. 115–121.

Kendall P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Wyd. GWP, Gdańsk.

Leksy K. (2006). Uzależnień inne oblicze. „Wychowanie na co dzień”, nr 10/11, s. 35–39.

Michałek D. (2001a). Syndrom Uzależnienia Od Jedzenia. Wyd. ARC‑EN‑CIEL, Kraków.

Michałek D. (2001b). Nałogowe Zachowanie Jedzeniowe. Podręcznik dla pacjentów. Wyd. ARC‑EN‑CIEL, Kraków.

Michałek D. (2001c). Opóźnieni Kochankowie. „motylem jestem… Pismo Pasjonatów Pomniejszania”, nr 3, s. 17–19.

Modrzejewska R. (2010). Współwystępowanie objawów depresyjnych, zaburzeń jedzenia oraz obsesyjno‑kompulsyjnych

a używanie substancji psychoaktywnych populacji 17-letniej

młodzieży wielkomiejskiej. „Psychiatria Polska” nr 5, s. 651–663.

Namysłowska I., Paszkiewicz E., Siewierska A. (2000). Gdy odchudzanie jest chorobą. Anoreksja i bulimia. Wyd. Intra, Warszawa.

Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A. (2005). Jedzenie. Wyd. KUL, Lublin.

Pawłowska B., Chuchra M. (2005). Współzależności między realnymi obrazami siebie i rodziców kobiet chorych na jadłowstręt psychiczny. „Psychiatria Polska”, nr 4, s. 773–783.

Pawłowska B., Masiak M. (2007). Porównanie danych socjodemograficznych pacjentek z anoreksją typu restrykcyjnego i bulimicznego hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Psychiatrii

AM w Lublinie w latach 1993–2003. „Psychiatria Polska”, nr 3, s. 351–364.

Pilecki M. (1999). Podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania się. W: B. Józefik (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania.

Wyd. UJ, Kraków, s. 69–71.

Plopa M., Połomski P. (2010). Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersja dla młodzieży. Podręcznik. Wyd. VIZJA PRESS&IT, Warszawa.

Putyński L. (2006). Rola struktury osobowości w etiopatogenezie jadłowstrętu psychicznego u dziewcząt w wieku 14–17 lat. W: J. Cz. Czabała, E. Zasępa (red.). Psychologia kliniczna

okresu dzieciństwa i adolescencji. Wyd. APS, Warszawa, s. 231–234.

Pytlińska N. (2010). Biologiczne i psychospołeczne czynniki związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii

Dzieci i Młodzieży, Poznań.

Starzomska M. (2006). Anoreksja. Trudne pytania. Wyd. IMPULS, Kraków.

Sumiła A., Łucka I., Michalewska A. (2006). Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – studium dwóch przypadków. W: W. Radziwiłłowicz, A. Sumiła (red.). Psychopatologia okresu dojrzewania. Wybrane zagadnienia. Wyd. IMPULS, Kraków, s. 59–122.

M. Wolska (1999). Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się. W: B. Józefik (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wyd.

UJ, Kraków, s. 63–68.

Zalewska‑Kaszubska J. (2010). Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psychoaktywnych‑wspólne

podłoże biochemiczne. „Alkoholizm i Narkomania”, t. 23, 2,

s. 143–151.

Ziółkowska B. (2005). Anoreksja od A do Z. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Wyd. SCHOLAR, Warszawa.

Ziółkowska B. (2000). Zaburzenia funkcjonowania systemu rodzinnego i konieczność podjęcia terapii systemowej w anoreksja nervosa. W: A. Suchańska (red.). Podmiotowe i połeczno‑kulturowe

uwarunkowania anoreksji. Wyd. Fundacji HUMANIORA, Poznań, s. 173–183.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.121
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:21
Data złożenia artykułu: 2015-07-08 23:02:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 808
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 10899

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2015 Katarzyna Nowak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.