Praca domowa w opinii uczniów klas I-III i ich rodziców

Katarzyna Maria Błażejewska

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie

Artykuł traktuje o pracy domowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i metoda badań:

Dokonano przeglądu literatury pedagogicznej dotyczącej pracy domowej oraz przeprowadzono badania wśród 84 uczniów klas I-III oraz ich rodziców koncentrując się na ich opinii dotyczącej pracy domowej, ilości czasu poświęconego na jej wykonanie, niezbędnej pomocy rodziców oraz potrzeby jej zadawania. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety.

Wnioski: Sformułowanych zostało kilka wniosków dotyczących zadawania pracy domowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.


Słowa kluczowe


edukacja wczesnoszkolna; praca domowa; rodzice; uczniowie klas I-III; rodzice

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek I. (1997). Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Impuls.

Błażejewska (2020). Praca domowa uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Forum Pedagogiczne T. 10, 1, 83-94.

Denek K. (2001). Pierwszy etap reformowania systemu edukacji w Polsce. W: Moroz H. (red.) Edukacja w reformowanej szkole . Kraków: Impuls.

Drozd E. (1999). Zadawanie do domu. Edukacja i Dialog, 9, 58-63.

Dudel B. (2007). Praca domowa – krok do samokształcenia w klasie III. W: Piwowarski R. (red.) Dziecko: sukcesy i porażki . Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dudzińska B. (2003). Praca domowa w procesie edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , 10, 37-40.

Duraj – Nowakowa. (1998). Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków: Implus

Harmin M. (2005). Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Warszawa: CEO Civitas.

Hattie. J. (2015). Widoczne uczenie się nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Biblioteka Szkoły Uczącej się.

Juul Jesper (2014). Kryzys szkoły. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.

Kohn A. (2018). Mit pracy domowej. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.

Kołodziej A. Niesporek-Szamburska B. (2009). Konteksty i uwarunkowania zadań domowych. II część cyklu: O pracach domowych z języka polskiego prawie wszystko. Kielce: Wydawnictwo pedagogiczne ZNP.

Kozak H. (1984). Organizacja pracy domowej uczniów klas początkowych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Kujawiński J. (1990). O nową jakość pracy lekcyjno – domowej. Życie szkoły, 1, 13-20.

Kupisiewicz C. (1980). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa PWN.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa PWN.

Lulek, B (2017), Rodzice obecni – nieobecni w edukacji szkolnej dziecka?, w: Domagała - Kręcioch A., Majerek B., Kategorie (nie)obecne w edukacji , Oficyna Wydawnicza, Impuls, Kraków

Miodek E. (1988). O problemach pracy domowej ucznia klas I-III. Chowanna, 1, 48-54.

Niemierko B. (2014). Uczeń odrabia pracę domową. Nowa szkoła, 2, 29-30.

Nowik J. (2013). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Wydawnictwo NOWIK Sp.j.

Okoń W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Puślecki W. (2005a). Praca domowa ucznia. W: Pilch T. (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku , t. IV. Warszawa: Wyd. Żak.

Puślecki W. (2005b). Praca domowa najmłodszych uczniów. Kraków: Impuls.

Więckowski R. (1983). Nauka domowa dziecka w młodszym wieku szkolnym. Życie szkoły, 3, 164.

Reclik R. (2005). Rola i miejsce pracy domowej w kształceniu zintegrowanym. W: Ratajek Z. (red.). Uczeń we współczesnej szkole. Problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej . Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.

Reclik R. (2007). Praca domowa uczniów w młodszym wieku szkolnym między teorią a praktyką. W: Siwek H. (red.). Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki . Katowice, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Winiarczyk A. (2007-2008). Praca domowa uczniów klas początkowych w opinii rodziców. Nauczanie początkowe. 2, 60-67.

Wujek T. (1969). Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. Warszawa: PZWS.

Zborowski J. (1955). Praca domowa ucznia szkoły podstawowej. Warszawa: PZWS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.1.87-100
Data publikacji: 2021-04-16 14:27:07
Data złożenia artykułu: 2020-09-04 11:23:38


Statystyki

Widoczność abstraktów - 151
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 109

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Maria Błażejewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.