Historia kształtowania systemu wartości w ujęciu ukraińskiej nauki

Olena Bocharova

Streszczenie w języku polskim


Społeczeństwo ukraińskie na każdym etapie swojego rozwoju miało specyficzny system wartości, który znalazł swoje odzwierciedlenie w myśli filozoficznej, w utworach literatury i sztuki, normach moralnych i prawnych, w tradycjach oraz opinii publicznej. Odwołując się do naukowych opracowań ukraińskich badaczy z historii pedagogiki oraz teorii wychowania w artykule została przedstawiona w krótkiej wersji historia kształtowania systemu wartości. Szególną uwagę autor zwraca na wartość edukacji. Celem artykułu jest określenie pojęcia „wartości” w ujęciu ukraińskiej nauki oraz przedstawienie historii kształtowania systemu wartości, która obejmuje okresy szybkiego rozwoju ukraińskiego społeczeństwa, jego upadku oraz współczesny stan.

Słowa kluczowe


pedagogika kozacka, system wartości, ukraińskie społeczeństwo, wartość edukacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Антонова, О. (1999). Історія педагогіки. Житомир: Видавництво Житомирський державний педагогічний університет.

Білодід, І. (1980). Академічний тлумачний словник української мови в 11 томах, Т.10, Київ: Наукова думка.

Бутківська, Т. (1997). Проблема цінностей у соціалізації особистості. Цінності освіти і виховання. Науково-методичний збірник, 27–31.

Васильев, В. (1997). Социологические проблемы современного этапа реформ: Отчет о третьих социологических чтениях МГСУ. Социологические исследования, 3, 120-128.

Вишневський, О. (2006). Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник. Дрогобич: Коло.

Грицанов, A. (1998). Новейший философский словарь. Минск: Издательство В.М. Скакун.

Елизарова, Г. (2010). Новому образованию – новую систему образовательных цынностей. Вестник Герценовского университета, 9, 14-17.

Гершунский, Б. (1998). Философия образования для XXI века. Москва: Совершенство.

Котова, И., Шиянов Н. (1994). Философские основания современной педагогики, Ростов-на-Дону: Издательство РГПУ.

Ладивір, C. (2015). Поле ціннісних орієнтацій старших дошкільників. Вихователь-методист дошкільного закладу, 8, 11–15.

Левківська, К. (2017). Ціннісні засади діяльності освітніх закладів: навчально-методичний посібник. Житомир: Видавництво ЖДУ.

Леонтьев, Д. (1998). Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени. Психологическое обозрение, 1, 13-25.

Максименко, С. (2001). Загальна психологія: підручник. Київ: Нова книга.

Максименкo, C. (2008). Загальна психологія: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури.

Новиков, Н. (1951). Избранные сочинения. Москва – Ленинград: Государственное издательство художественной литературы.

Панченко, Л. (2009). Філософія освіти: ціннісні аспекти. ”Гілея (науковий вісник)”, 18, 262-270.

Піроженко, Т. (2017). Становлення ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку. Вихователь-методист дошкільного закладу, 10, 4-7.

Пірожено, T., Ладивір, C., К. Карасьова, K. (2014). Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу: методичні рекомендації. Кіровоград: Видавництво Імекс-ЛТД.

Плохій, З. (2002). Валеологія та екологія у змісті дошкільної освіти. Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку, 2, 506-512.

Романова, Н. (2012). Проблема цінності: перформативний аспект, Філософські дослідження, 16, 86-94.

Сластенин, В., Чижаковa, Г. (2003). Введение в педагогическую аксиологию: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. Москва: Издательский центр «Академия».

Сорокин, П. (1992). Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат.

Сковорода, Г. (1983). Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. Київ: Видавництво Наукова думка.

Сулима, M. (1996). Давня українська література. Хрестоматія. Київ: Видавництво Освіта.

Сухомлинський, В. (1977). Вибрані твори в 5 томах. Т.2. Київ: Видавництво Радянська школа.

Титаренко, Т. (2008). Домагання особистості у контексті ефективного життєздійснення. Наукові студії з соціальної та політичної психології, 20, 3–13.

Ушинский, К. (1994). Родное слово. Книга для детей и родителей. Новосибирск: Детская литература.

Фомичева, Т. (2001). Образовательные ценности молодежи в российском трансформирующемся обществе: социологический анализ: дисс канд. социол. наук : 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. Москваю

Яворницький, Д. (1990). Історія запорізьких козаків. Львів: Видавництво Світ.

Źródła internetowe

Дунаева Е. (2008). Социальная неопределенность как характеристика образовательного пространства молодежи Знание. Понимание. Умение, 1 (2). Pozyskano z: www.zpu-journal.ru (dostęp: 19.09.2020).

Полоцкий С. Обед душевный. Pozyskano z: https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Polockij/obed-dushevnyj/ (dostęp: 24.09.2020).

Поучение Владимира Мономаха. Pozyskano z: https://librebook.me/pouchenie_vladimira_monomaha (dostęp: 19.09.2020).

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення. Постанова КМУ від 26 серпня 2003 р. N 1343. Pozyskano z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF (dostęp: 19.09.2020).

Про національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002. Pozyskano z: http://zakon5.rada.gov.ua (dostęp: 12.09. 2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.1.175-186
Data publikacji: 2021-04-16 14:27:17
Data złożenia artykułu: 2020-09-25 19:02:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 525
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 449

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2021 Olena Bocharova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.