Nauczyciel edukacji medialnej

Ewa Julia Nowicka

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie. Treść artykułu dotyczy aktualnie istotnego zagadnienia, jakim jest rola i znaczenie nauczyciela edukacji medialnej. Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej a także nauczyciela każdego przedmiotu, który w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej kształtuje właściwą postawę dzieci i młodzieży wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel i stan wiedzy. Celem teoretycznych rozważań jest zwrócenie uwagi na konieczność praktykowania edukacji medialnej w szkole, omówienie znaczenia nauczyciela edukacji medialnej, jego kompetencji stanowiących bazę w przygotowaniu młodego pokolenia do harmonijnego rozwoju w świecie mediów. Podsumowanie i wnioski. W otaczającej nas rzeczywistości to nauczyciel kompetentny medialnie najlepiej będzie rozwijać przygotowanie medialne swoich uczniów


Słowa kluczowe


edukacja medialna, nauczyciel, kompetencje medialne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aufenanger, S. (1999). Medienpadagogische Projekte – Zielstellungen und Aufgaben. W: D. Baacke, S. Kornblum, J. Lauffer, L. Mikos, G. Thiele (red.). Handbuch Median; Medienkompetenz. Modelle und Projekte (s. 94-97). Bonn: Bundeszentrale fur politische Bildung.

Bałażak, M. (2009). Zadania nauczycieli wobec edukacji medialnej w szkole, Trendy ve vzdělávání. Technika, materiály, technologie a didaktika, 21

https://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2009/01/04.pdf, dostęp: 8.06.2020.

Blomeke, S. (2000). Medienpadagogische Kompetenz. Theoretische und empirische Fundierung eines zentralen Elements der Lehrerausbildung. Munschen: KoPad-Verl.

Dusza, B. (2012). Edukacja medialna – zaniedbany obszar w domu i szkole. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.). Nowe media w edukacji (s. 184). Toruń: Adam Marszałek.

Goban-Klas, T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Godzic, W. (2005). Rozdroża edukacji medialnej. W: M. Tanaś (red). Pedagogika @ środki informatyczne (s. 18). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Górecka-O’Connor, D., Komorowski, T., Korzeniowska, E., Krywoszejew, B., Pacewicz, A., Ptaszek, G. (2019). Model edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej. Kraków-Warszawa, Wyd: UAM.

Holtkamp, J. (2010). Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Kraków: Salwator.

Juszczyk, S. (2007). Kompetencje współczesnego nauczyciela w zakresie stosowania w edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warszawa-Radom-Siedlce.

Kaczmarek, A. (2013). Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia. Kultura – Media – Teologia, 13, 71.

Lepa, A. (2002). Media a postawy. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Łuc, I. (2018). Edukacja medialna w szkole podstawowej pomiędzy teorią a koniecznością edukacyjną. Studia z teorii wychowania, tom IX, 3(24), 188-189.

Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Oficyna. Warszawa: Wydawnicza Aspra JR F.H.U.

Muszyński, H. (2001/2012). Nauczyciel w świecie medialnym, Neodidagmata, 33/34, 42, 39-47.

Nowicka, E. (2018). Dlaczego potrzebujemy dzisiaj edukacji medialnej?, Refleksje, 4, 47-51.

Ogonowska, A., Ptaszek, G. (2016). (Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukację medialną. W: A. Ogonowska, G. Ptaszek, (red.). Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych (s.13). Kraków: Impuls, Kraków.

Osmańska-Furmanek, W., Furmanek, M. (2006). Pedagogika mediów. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika, tom 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej (s. 299). Gdańsk: GWP.

Przyborowska, B. (2003). Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria. Praktyka. Rozwój. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,. (Dz. U. 2017r., poz. 356).

www.podstawaprogramowa.pl (dostęp: 7.08.2020r.)

Siemienicki, B. (2003). Edukacja medialna u progu XXI wieku. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta (red.). Edukacja medialna (s. 139). Toruń: Adam Marszalek.

Siemienicki, B. (2008). Media w świecie postmodernistycznym a edukacja. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.). Media w edukacji – szanse i zagrożenia (s.17). Toruń: Adam Marszalek.

Siemieniecki, B. (2007). Pedagogika medialna. Warszawa: PWN.

Strykowski, W. (2007). Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia. W: W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.). Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy (s. 214-216). Poznań: Wydawnictwo empi2.

Strykowski, W. (2005). Pedagogika medialna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4 (s. 57). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Strykowski, W., Kąkolewicz, M., Ubermanowicz, S. (2007). Kompetencje nauczyciela edukacji medialnej. Neodidagmata, 7, 61.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.2.181-192
Data publikacji: 2021-07-08 10:34:28
Data złożenia artykułu: 2020-12-06 23:13:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 814
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 644

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Ewa Julia Nowicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.