Młodzież wobec zjawiska rywalizacji we współczesnym świecie

Jarosław Antoni Bąbka

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie

W artykule zdefiniowano pojęcie rywalizacji, a także ukazano mechanizm przenikania zjawiska rywalizacji do szkoły jako środowiska funkcjonowania młodzieży poprzez odwołanie się do ekologicznej koncepcji rozwoju człowieka według Urie Bronfenbrennera, założeń neoliberalizmu, a także ponowoczesności jako etapu rozwoju społeczeństwa. Problem różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami w podejściu do rywalizacji przeanalizowano w kontekście podejścia ewolucyjnego oraz społeczno-kulturowego.

Cel badań

W opracowaniu poszukiwano odpowiedzi na pytanie jakie są opinie młodzieży, przedstawicieli pokolenia Z, na temat rywalizacji we współczesnym świecie, a także czy w poglądach pomiędzy kobietami a mężczyznami istnieją różnice.

 Metoda badań

Zaprezentowane wyniki badań uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego oraz techniki ankiety wśród młodzieży uczącej się w technikum w średnim mieście. W celu obliczenia związku pomiędzy zmiennymi wykorzystano test χ2 oraz zastosowano program statystyczny SPSS – PS Imago w wersji 5.0

Wyniki

Z badań wynika, że młodzież doświadcza rywalizacji oraz jej negatywnych skutków. Rywalizacja wśród badanych pełni głównie rolę narzędzia wywierania wpływu w grupie. Młodzież akceptuje rywalizację, która stanowi źródło zadowolenia i motywacji do działania, ale nie wyklucza konieczności współpracy. Pomiędzy kobietami a mężczyznami w opiniach na temat rywalizacji odnotowano różnice istotne statystycznie. Mężczyźni byli bardziej zorientowani rywalizacyjnie niż kobiety. Mężczyźni w sytuacji przegranej częściej deklarowali odczuwanie złości oraz upokorzenia, natomiast kobiety niedowartościowania. Kobiety częściej niż mężczyźni zwracały uwagę na takie negatywne konsekwencje rywalizacji dla psychospołecznego funkcjonowania, jak odczuwanie paniki, napięcia, zaburzenia myślenia oraz percepcji własnej sytuacji.

Wnioski

Młodzież u progu dorosłości doświadcza rywalizacji, funkcjonuje według zasad konkurencji oraz ją akceptuje, ale też nie wyklucza współpracy. Badani doświadczali negatywnego wpływu rywalizacji na kondycję psychofizyczną. Z badań wynika, że kobiety gorzej odnajdywały się w sytuacjach rywalizacji. Oznacza to konieczność włączenia do programów profilaktycznych tematów dotyczących rywalizacji, ambiwalencji wzorów męskości oraz kobiecości, a także wzmacniania u uczniów odporności emocjonalnej.


Słowa kluczowe


młodzież, negatywne skutki rywalizacji, rywalizacja, pozytywne skutki rywalizacji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aksamit, B. (2007). O depresji dziecięcej z prof. dr hab. med. Hanną Jaklewicz specjalistką psychiatrii dzieci i młodzieży i psychoterapeutką. Wysokie Obcasy 4, dodatek do Gazety Wyborczej z 27 stycznia.

Baer, M., Vadera, A.K., Leenders, R.T. Oldham, G.R. (2014). Intergroup competition as a double-edged sword: How sex composition regulates the effects of competition on group creativity. Organization Science, 25, 892-908, http://dx.doi.org/ 10.1287/orsc.2013.0878.

Bardwick, J., Douvan, E. (1982). Ambiwalencja: socjalizowanie kobiet, W: T. Hołówka (red.). Nikt nie rodzi się kobietą (s. 165-186). Warszawa: Czytelnik.

Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bąbka, J. (2008). Zachowania rywalizacyjne jak kategoria inności uczniów – na przykładzie opinii gimnazjalistów. W: I. Chrzanowska, B. Jachimczak (red.). Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyzwania praktyki (s. 126-135). Łódź: Satoridruk.pl.

Bąbka, J. (2010). Rywalizacja w środowisku młodzieży akademickiej na przykładzie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W: E. Kobyłecka, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.). Edukacja. Jakość czy równość? (s. 276-294). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Benedict, R. (1999). Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.

Bergin, D.A., Cooks, H.C., (2000). Academic Competition among Students of Color: An Interviev Study. Urban Education, 4, 442-472.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard University Press.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Buss, D.M., (2001). Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka. Najnowsze koncepcje, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chomczyńska-Rubacha, M. (2006a). Role płciowe: kultura i edukacja. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Chomczyńska-Rubacha, M. (2006b). Role płciowe: socjalizacja i rozwój. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: „Trans Humana”.

Danilewska, J. (2014). O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Defratyka, A., Morawski, I., Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenie Z, X i Y różnią się w świetle danych i badań, http://pb.pl/pokoleniez/download/pokolenie_z_raport_spotdata.pdf [dostęp: 16.05.2020].

Dobrołowicz, M. (2016). Czy w Polsce istnieje pokolenie Y? – na przykładzie badań socjologicznych i analizy danych zastanych. W: B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, K. Marchel (red.). Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista (s. 295-302). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Doliński, D. (1998). Ciemna strona rywalizacji. Przegląd Psychologiczny, ¾ , s. 181-200.

Dunaj, B. (red.) (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.

Eichelberger, W. (2003). Krótko mówiąc. Warszawa: Jacek Santorski&CO Wydawnictwo.

Fang, F.C., Casadevall, A. (2015). Competitive Science: Is Competition Ruining Science? Infection and Immunity, 4, 1229-1233, https://doi.org/ 10.1128/IAI.02939-14.

Fronczak, M. (2018). Trudności w konstruowaniu własnego życia identyfikowane przez młodych dorosłych. Poradnicza oferta Life Design Counselling, Dyskursy Młodych Andragogów 19, 165-177, https://doi.org/10.34768/dma.vi1951.

Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji, tłum. M. Przylipiak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Friedman, T.L. (2006). Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, tłum. T. Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Grzelak, J. (2000). Współzależność społeczna. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 125-143). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Guza, Ł., Bunt szczurów: Polacy przestają wierzyć w mantry uzasadniające pracoholizm, serwisy.gazetaprawna.pl/praca-ikariera/artykuły/1092890, bunt-szczurów-w-polsce-praca-przegrywa-z-rodzina-i-wygodnym-zyciem.html [dostęp: 22.06.2020].

Harris, M. (2017). Competition Is Ruining Childhood. The Kids Should Fight Back. nytimes.com/2017/11/06opinion/students-competition-unions-bargaining.html [dostęp: 22.06.2020].

Hefferman, M. (2014). A Bigger Prize: How We Can Do Better than the Competition. New York: Public Affairs.

Horney, K. (2004). Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Inglehart, R. (2010). Wartości postmaterialne oraz przejście od wartości związanych z przetrwaniem do wartości związanych z wyrażeniem własnego „ja” W: R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.). Tom 1. Zachowania polityczne, tłum. A. Brzóska (s. 228-232). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1989). Cooperation and Competition. Theory and Research. Minnesota: Interaction Book Company Edina.

Kochanowicz, J. (1997). Homo oeconomicus. Res Publica Nowa, 1-2, 33-36.

Kot, M.S., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.

Lipka, A. (2004). Współdziałanie: zmierzch rywalizacji pracowników. Pro – i antyrywalizacyjne narzędzia personalne. Warszawa: Difin.

Lipstiz-Bem, S. (2000). Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. Pikiel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lorenz, K. (1986). Regres człowieczeństwa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Łobocki, M. (2001). Metody badań pedagogicznych: Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Marody, M., Konieczna-Sałamatin, J., Sawicka, M., Mandes, S., Kasprowicz, G., Bulkowski, K., Bartkowski, J. (2019).

Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

McDonald, M.M., Navarrete, C.D., Van Vugt, M. (2012). Evolution and the psychology of intergroup conflict: the male warrior hypothesis. Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences, 367, 670-679, https://doi.org/10.1098/rtsb.2011.0301.

Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Minta, J. (2014). Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej. Dyskursy Młodych Andragogów 15, 113-127, http://doi.org/10.34768/dma.vi15.163.

Moskalewicz, J., Wciórka, J., Kiejna, A., Wojtyniak B. (2012). Podsumowanie – rozpowszechnianie, bariery i rekomendacje. W: J. Moskalewicz, A. Kiejna, B. Wojtyniak (red.). Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska (s. 267-277). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pajestka, G. (2012). Orientacja społeczna a płeć. Czy rywalizacja to tylko „męska rzecz”? Psychologia Społeczna, 7, 64-70.

Pilch, T. (2006). Rywalizacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 5 (s. 567-575).Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rand, A. (2000). Cnota egoizmu. Poznań: Zysk i S-ka.

Rodziewicz, J. (2015). Rywalizacja we współczesnym świecie w opiniach maturzystów, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Jarosława Bąbki. Zielona Góra.

Skarżyńska, K. (2020). My. Portret psychologiczny Polaków z polityką w tle. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sobol, E. (1997). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Suchodolska, J. (2016). Młodzież i młodzi dorośli wobec kryzysu indywidualnego – potrzeba wsparcia społecznego w rozwoju psychicznej niezależności (i dojrzałej tożsamości), Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2, 231-247.

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Świda-Ziemba, H. (2000). Obraz świata i bycia w świecie: z badań młodzieży licealnej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

Tyszka, T. (1998). Jasne strony rywalizacji. Przegląd Psychologiczny, ¾, 201-212.

Urban, M. (2008). Indywidualizm i kolektywizm w świadomości młodzieży. Studium psychologiczno-polityczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Wojciszke, B. (2012). Psychologiczne różnice płci. Wszechświat, 1-3, 13-18.

Wójcik, P. (2018). Wyścig szczurów odchodzi do lamusa. Przewodnik Katolicki 39, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2018/Przewodnik-Katolicki-39-2018 [dostęp 26.05.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.3.41-59
Data publikacji: 2021-11-23 10:35:31
Data złożenia artykułu: 2021-02-17 09:24:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1728
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1412

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2021 Jarosław Antoni Bąbka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.