Pandemia jako wyzwanie dla doradztwa zawodowego (w systemie oświaty)

Joanna Agnieszka Nawój-Połoczańska

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Od 1 września 2017 roku wprowadzono obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które w ustawie „Prawo oświatowe” wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Cel badań: Na potrzeby niniejszego teksu zostaną porównane wybrane dokumenty, stanowiące podstawę prawną do realizacji doradztwa zawodowego w Polsce – w systemie oświaty – z dyrektywami Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań doradztwa zawodowego w krajach unijnych. Stan wiedzy: Przywoływane dyrektywy i wytyczne KE są osadzone w szerszym kontekście globalnych tendencji rynku pracy i uwarunkowań geopolitycznych – tworzą ramę przeprowadzonych analiz, wskazując równocześnie kierunki wyzwań dla doradztwa zawodowego. W obliczu pandemii, która nasiliła już istniejące problemy społeczne i zrodziła nowe, tym bardziej paląca staje się redefinicja i aktualizacja doradztwa zawodowego. Podsumowanie: Analiza (w oparciu o wskazane wyżej dokumenty) wykazała częściową niekoherencję polskiego modelu doradztwa w stosunku do rekomendacji unijnych, a także brak współpracy w zakresie międzynarodowych działań diagnostycznych, stwarzających sposobność utworzenia transnacjonalnego modelu doradztwa oraz podjęcia innych działań proaktywnych w związku z wyzwaniami świata dotkniętego pandemią.


Słowa kluczowe


doradztwo zawodowe, doradztwo całożyciowe, młodzież, pandemia, rynek pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Almond, R.E.A., Grooten M., Petersen, T. (2020). Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Switzerland: WWF. Retrieved on from: https://www.icriforum.org/wp-content/uploads/2020/09/LPR20_Full_report.pdf.

Bańka, A. (2017). Ewolucja potrzeb i kontekstów rozwoju transnarodowego poradnictwa zawodowego. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy,6, 13-43. https://doi.org/10.34862/sp.2017.1.

Bańka, A., Trzeciak, W. (2017). Rozwój myśli i profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. Poznań: Wydawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura.

Barnes, S. A., Bimrose J., Brown J., Kettunen J.A, Vuorinen. R. (2020). Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities. Final report. Brussels: European Commission Directorate-General for Employment Social Affairs and Inclusion Directorate E. Retrieved on from: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8284&furtherPubs=yes

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

Berkhout, E., Galasso, N., Lawson, M., Andrés, P., Morales, R., Taneja, A., Vázquez Pimentel D., A. (2021). The Inequality Virus. Bringing together a world torn apart by coronavirus through a fair, just and sustainable economy. Oxford: Oxfam International. https://doi.org/10.21201/2021.6409.

Cedefop [The European Centre for Development of Vocational Training] (2020). Career guidance policy and practice in the pandemic: results of a joint international survey. Luxembourg: Publications Office of the European. Retrieved on from: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-02/career_guidance_in_the_pandemic_survey_results_rev.pdf. https://doi.org/10.2801/318103.

Davies, P. (2011). Fizyka i umysł Boga. Filozoficzne Aspekty Genezy, 8, 7-21.

Domosławski, A. (2016). Wykluczeni. Warszawa: Wielka Litera.

Dyson, F. (1999). Słońce genom, Internet: narzędzia rewolucji naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ELGPN [European Lifelong Guidance Policy Network] (2011). Polityka Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego: sprawozdanie z działalności na lata 2011-2012. Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego nr 49, Warszawa: MPiPS. Retrieved on from:file:///C:/Users/Marlena/AppData/Local/Temp/PL_bilingual_Progress_Report-1.pdf.

ELGPN [European Lifelong Guidance Policy Network] (2013). Rozwój polityki poradnictwa przez całe życie. Zestaw zasobów europejskich. (2013). Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego nr 56, Warszawa: MPiPS. Retrieved on from:http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/polish/rozwoj-polityki-poradnictwa-przez-cale-zycie-zestaw-zasobow-europejskich/.

ESPAS [Europejski System Analiz Strategicznych i Politycznych] (2017). Światowe tendencje do 2030 r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom? Retrieved on from: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/espas-report-2015pl.pdf.

Guichard, J. (2018a). Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i szczegółowe oraz podstawy interwencji poradniczych, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 7, 21-56. https://doi.org/10.34862/sp.2018.1.

Guichard, J. (2018b). Jakie interwencje w poradnictwie kariery i konstruowania życia mogą przyczynić się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju?, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy,7, 99-127. https://doi.org/10.34862/sp.2018.3.

Kocór, M. (2015). Niedopasowanie kompetencyjne. W: J. Górniak, (red.). Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań. Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015. (s. 12-25). Warszawa-Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pobłocki, K. (2017). Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Warszawa: Bęc Zmiana.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 (2021) (Polska). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040991001.

Woś, R. (2019). To kapitalizm (a nie człowiek) niszczy Ziemię. Retrieved on from: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/to-kapitalizm-a-nie-czlowiek-niszczy-ziemie/.

Źródła internetowe

https://eures.praca.gov.pl/ [dostęp: 14.04.2021]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.3.235-249
Data publikacji: 2021-11-23 10:35:53
Data złożenia artykułu: 2021-03-27 08:45:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1286
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 732

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2021 Joanna Agnieszka Nawój-Połoczańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.