Strategie uczenia się osób wielojęzycznych.

Grażyna Maria Krasowicz-Kupis, Mateusz Jan Dudka

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Zagadnienie efektywności uczenia się i roli ucznia w całym procesie stanowi wciąż interesujące pole badawcze. Wśród kompetencji przyszłości raport Future of Skills. Employment in 2030 wymienia aktywne zdobywanie wiedzy i jej sensowne wykorzystywanie, w tym stosowanie strategii uczenia się.

Cel badań: Celem niniejszego tekstu jest porównanie stosowanych strategii uczenia się języków obcych przez osoby wielojęzyczne i dwujęzyczne.

Metoda badań: W badaniach własnych uczestniczyło 60 osób. Zastosowano zaadaptowany Inwentarz Strategii Uczenia się Języków (SILL) w tłumaczeniu E. Olejarczuk oraz Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Płynnej Cattella (CFT-20-R) w celu kontroli poziomu intelektualnego.

Wyniki: Uzyskane wyniki dowodzą, że występują różnice istotne statystycznie pomiędzy grupą osób dwujęzycznych i wielojęzycznych w użyciu strategii uczenia się języków obcych. Poziom inteligencji płynnej nie różnicuje badanych grup.

Wnioski: Problem badawczy zaprezentowany w tym tekście może stanowić heurystykę do dalszych poszukiwań w obszarze


Słowa kluczowe


wielojęzyczność, dwujęzyczność, strategie uczenia się, zdolności językowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnold, J. (2019). The importance of affect in langueage learning, W: A. Wach, P. Scheffler (red.). Affective factors in foregin language learning and teaching (s. 11-14). Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 52(1).

Aronin, L. (2004). Multilinguality and emotions: Emotional experiences and language attitudes of trilingual immigrant student in Israel. Estudios de Sociolingüística, 5(1), 59-81.

Aronin, L. (2019). What is Multilingualism? W: D. Singletoni, L. Aronin (red.). Twelve Lectures in Multilingualism (s. 3-34). Bristol: Multilingual Matters.

Baddeley, A. (2015). Working Memory in Second Language Learning, W: W. Zhisheng, M. B. Mota, A. McNeill (red.). Working Memory in Second Language Acquisition and Processing (s. 17-28). Bristol: Multilingual Matters.

Bakhyt, A., Mandel, K., M. (2019). The Concept of Multilingualism, Ш. Уәлиханов атындағы Кокшетау Мемлекекттiк университеттің хабаршысы. филологиялық сериясы, 4/2018, 20.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Biedroń, A. (2016). Rola pamięci roboczej w nauce języka obcego i wielojęzycznośc. Neofilolog, 47(2), 118-205.

Biedroń, A. (2019). Czynniki afektywne w teorii i badaniach nad zdolnościami językowymi, W: A. Wach, P. Scheffler (red). Affective factors in foregin language learning and teaching (s. 29-41). Poznań: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Bielawska, M. (2018). Jak wspomagać rozwój językowy dzieci wielojęzycznych? Postępowanie logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Logopaedica Lodziensia, 2, 23-34.

Błaszczak, A. (2020). Znaczenie intelektualnych i osobowościowych korelatów osiągnięć szkolnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, 33(2), 25-34.

Chłopek, Z. (2011). Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dewaele, J. M. (2007). Becoming bi- or multi- lingual later in life. W: W. Auer, L. Wei (red.). Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication (s. 89-118). Berlin: Mouton De Gruyter.

Dewaele, J. M. (2019). Does multilingualism shape personality? An exploratory investigation. International Journal of Bilingualism, 2-12. http://doi.org/10.1177/1367006919888581

Droździał-Szelest, K. (1993). Strategies of second language learners: some research findings and their pedagogical implications. Glottodidactica, 21, 43-52.

Dyszak, A. (1996). Wstęp do słowotwórstwa w ramach gramatyki opisowej języka polskiego na studiach polonistycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Filologia Polska, 17, 209-231.

Ehrman, M. E., Leaver, B. L., Oxfrod, R. L. (2003). A brief overview of individual differences in second language learning, System, 31, 313-330.

Franczak, K. (2005). Psychologiczne i Pedagogiczne zastosowanie Testu Strategii Uczenia się. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Gajek, E., Michońska-Stadnik, A. (2017). Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym. Warszawa: Wielojęzyczna Lingwistyka Stosowana, Instytut Lingwistyki Stosowanej.

George, D., Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston: Pearson.

Higby, E., Jungna, K., Obler, L. K. (2013). Multilingualism and the Brain. Annual Review of Applied Linguistics, 33, 68-101

Kantaridou, Z. (2015). Language Learning Strategies, W: A. Psaltou-Joycey (red.). Foregin Language Learning Strategy Instruction: A Teacher’s Guide, (s. 16-28). Greece: Kavala.

Kemp, Ch. (2009). Defining multilingualism. W: L. Aronin, B. Hufeisen (eds.). The Exploration of Multilingualism Development of Research on L3, multilingualism and multiple language acquisition (s. 11-26). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Kolber, M. (2008). Poznawcze i metapoznawcze strategie uczenia się – w kierunku uczenia się samoregulowanego. W: E. Filipiak (red.). Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy (s. 149-157). Bydgoszcz: Wyd. UKW.

Kolber, M. (2012). Strategie uczenia się języka jaklo narzędzie w kształtowaniu autonomii ucznia. Forum Dydaktyczne, 9(19), 150-165.

Kiermasz, Z. (2015). Dwujęzyczność i wielojęzyczność – problemy terminologiczne

w badaniach nad wieloma językami. Konińskie Studia Językowe, 3(4), 451-465.

Kucharczyk, R. (2013). Wielojęzyczność wczesnoszkolna z punktu widzenia rodziców uczniów polskiej szkoły podstawowej. Języki Obce w szkole, 3, 92-99.

Kurcz, I. (1995). Uczenie się i pamięć, W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia T. III, (s. 171-267). Warszawa: Wyd. PWN.

Lipińska, E. (2006). Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego/drugiego W: E. Lipińska, A. Seretyna (red.). Metodyka nauczania. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (s. 19-28). Kraków: Wyd. Universitas.

Muszyński, M. (2010). Hiperpoligloci – anomalia czy rezultat ciężkiej pracy, czyli

o tym, co wyróżnia językowych geniuszy. Pobrane 13, Września, 2020 z: https://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2010/Rocznik-Kognitywistyczny-IV-2010/art/5066/.

Olejarczuk, E. (2015). Investigating the role of individual differences in learning English as a foreign language in a blended learning environment. Niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Mirosława Pawlaka. Poznań: UAM, Wydział Anglistyki.

Oxford, R. L. (2003). Language learning styles and strategies: An overview. Oxford: GALA.

Oxford, R. L. (2017). Teaching and Researching Language Learning Strategies: Self Regulation in Context (2nd ed.). Nowy Jork: Applied Linguistics in Action.

Oxford, R. L. (2018). Language Learning Strategies, W: A. Burns, J. C. Richards (red.). The Cambridge Guide to Learning Englisch as a Second Language (s. 81-90). Cambridge: Cambridge Uniwersity Press.

Pfeiffer, W. (2004). Interkulturowa glottopedagogika – nowa dyskusja naukowa? Uwagi do dyskusji. W: C. Badstübner-Kizik, R. Rozalowska-Żądło, A. Uniszewska (red.). Nauczanie i uczenie się języków obcych. Prace ofiarowane Profesor Halinie Stasiak w 70. rocznicę urodzin (s. 71-84). Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Róg, T. (2016). Language and culture learning strategies in a study abroad context, W: K. Droździał-Szelest, S. Piotorwski (red.). Strategie w uczeniu się i nauczaniu języka (s. 11-28). Poznań: Neofilolog.

Rubin, J. (1975). What the ‘Good Language Learner’ can teach us. TESOL Quarterly 9, 41-51.

Smuk, M. (2016). Bariery w nauce języków obcych – perspektywa uczących się, W: A. Jaroszewska, J. Sujecka-Zając (red.). Neofilolog, 47(2), 171-185.

Stańczak, J. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez Rudolfa H. Weissa we współpracy z Bernhardem Weissem. Warszawa: Wyd. PTP.

Turula, A. (2016). What the good (digital) language learner can teach us? Teaching English with Technology, 16(3), 52-73.

Tyszka, S. (2011). Socjopsychologiczne mechanizmy nauczania i uczenia się języków obcych. Investigationes Linguisticae, 24, 169-183.

Wiebke, S. R. (2013). Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervetion. Forum Logopaedie. Stuttgart: Wyd. Georg Thieme Verlag.

Williams, J. (2015). Working Memory in SLA Research: Challenges and Prospects, W: W. Zhisheng, M. B. Mota, A. McNeill (red.). Working Memory in Second Language Acquisition and Processing (s. 301-308). Bristol: Multilingual Matters.

Wrembel, M. (2015). In search of a new perspective: Cross-linguistic influence in the acquistition of third language phonology. Poznań: Wyd. UAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2023.42.1.101-121
Data publikacji: 2023-04-28 18:21:14
Data złożenia artykułu: 2021-07-12 10:57:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 115
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 71

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2023 Grażyna Maria Krasowicz-Kupis, Mateusz Jan Dudka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.