Edukacja plastyczna w przedszkolu w percepcji przyszłych nauczycieli

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą edukacją plastyczną w przedszkolu. Autorki prezentują w nim wyniki badań pilotażowych, dotyczących wiedzy studentów kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na temat plastyki (m.in. znajomości technik plastycznych możliwych do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym) oraz postrzegania przez nich jej istoty.

Cel badań:

Celem badań było poznanie opinii przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej na temat istoty i potrzeby realizowania w przedszkolu edukacji plastycznej oraz ich wiedzy na temat technik plastycznych możliwych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Metoda badań:

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Uczestniczyło w nich 60 studentów kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, II roku studiów uzupełniających magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Były badaniami pilotażowymi, stanowiącymi podstawę do dalszych eksploracji, prowadzonych obecnie przez Autorki. Zostały przeprowadzone w lutym 2020 roku.

Wyniki:

Zebrany materiał ukazuje niską świadomość studentów i nauczycieli na temat edukacji plastycznej, oraz minimalne wykorzystywanie i marginalizowanie przez nich tego obszaru w praktyce.

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badan pilotażowych nasuwają się pytania: Jaka jest przyczyna niskiej świadomości studentów i nauczycieli na temat szeroko rozumianej edukacji plastycznej i możliwości jej realizowania w przedszkolu? Co można zrobić, aby tę sytuację poprawić? Czy jest to w ogóle możliwe w polskim systemie edukacji?


Słowa kluczowe


Edukacja przedszkolna, edukacja plastyczna, edukacja przez sztukę, twórczość, techniki plastyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chęcińska, U. (2018). Dziecko i sztuka we wczesnej edukacji. W U. Chęcińska (Red.), Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji (s. 5–19). Wyd. Naukowe US.

Krauze-Sikorska, H. (2006). Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Wyd. Naukowe UAM.

Lewicka, J. (1973). 100 technik plastycznych. Nasza Księgarnia.

Łapot-Dzierwa, K. (2010). Terapeutyczna funkcja edukacji plastycznej: techniki plastyczne wspierające rozwój manualny. Print Group Daniel Krzanowski.

Łapot-Dzierwa, K. (2011). Jaka plastyka we wczesnej edukacji. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 64, 77–84.

Łapot-Dzierwa, K. (2018). Techniki plastyczne do pracy z dziećmi. Wyd. CEBP.

Marcinkowska, K., Michejda-Kowalska, K. (1993). Wydzieranki, wycinanki. WSiP.

Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości. GWP.

Popek, S. (1988). Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. WSiP.

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. GWP.

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka: psychologia twórczości rysunkowej dziecka. Książnica „Atlas” Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.

Szuścik, U. (2006). Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wyd. UŚ.

Śliwerski, B. (2012). Edukacja. W T. Pilch (Red.), Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, T. 1. (s. 12–14). Żak.

Uszyńsk-Jarmoc, J. (2011). Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane. W K. Krasoń (Red.), Twórczość, Ekspresja – Aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży. Chowanna, 1(36), 13–24.

Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego. Zarys problematyki. PWN.

Zwolińska, K., Malicki, Z. (1999). Słownik terminów plastycznych (wydanie V). Wiedza Powszechna.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2022.41.1.189-205
Data publikacji: 2022-04-19 10:31:49
Data złożenia artykułu: 2021-08-09 13:41:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 147
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 143

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dziera

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.