Uczenie się dziecka z rówieśnikiem podczas realizacji zadań rozwojowych

Jolanta Andrzejewska, Sabina Guz

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Aktywność ucznia w określonych miejscach i podczas przemyślanych zadań rozwojowo-dydaktycznych jest czynnikiem wpływającym na jego proces uczenia się, wychowania i sposób podejmowania interakcji z rówieśnikami i nauczycielem.

Cel badań: Artykuł jest próbą pokazania niewykorzystanych potencjałów pedagogiki miejsca i roli zadań rozwojowo-dydaktycznych w budowaniu relacji między uczniami w procesie uczenia się.

Metoda badań: Materiał składa się z dwóch części: opisu projektu edukacyjnego „Za progiem”, który przyjął postać eksperymentu nauczającego, oraz prezentacji wyników badań.

Wyniki: Istotą projektu edukacyjnego było rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zadania rozwojowo-dydaktyczne „Peszel” realizowane w czteroosobowych zespołach rówieśniczych. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytania: W jaki sposób zadania rozwojowo-dydaktyczne i sytuacje edukacyjne sprzyjają pojawieniu się autentycznej współpracy wśród uczniów w procesie uczenia się?

Wnioski: Analiza zebranego materiału badawczego wskazuje na aspekty mogące stanowić podstawę do podjęcia szerszej dyskusji i wyłonienia wątków do dalszych badań oraz doskonalenia rozwijania uważności nauczyciela w praktyce edukacyjnej.  


Słowa kluczowe


nauczyciel, uczeń, edukacja, sytuacje edukacyjne i zadania rozwojowo-dydaktyczne, eksperyment nauczający.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Adamek, I., (1997). Rozwiązywanie problemów przez dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Andrzejewska, J., (2013). Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Andrzejewska, J., Guz, S., (2020). The Teacher- Originator of Student Activity during Play and Developmantal Tasks. Konteksty Pedagogiczne, nr 2(15), 97-120. DOI: https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.272

Andrzejewska, J., (2019). Sytuacje edukacyjne w szkole zogniskowane na uczeniu się wychowanka. Roczniki Pedagogiczne, nr 2, 81-91. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2019.11.2-7.

Andrzejewska, J., (2018). Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. 37, nr 1 41-55, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.41-54.

Bałachowicz, J. ,2017, Szkoła jako przestrzeń budowania przyszłości. W: Bałachowicz J., Korwin – Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska- Tomszewska A. (2017). Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację. (s.11-91). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Braun, D.,(2002). Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Kielce, Wydawnictwo Jedność.

Dumont, H., Istance, D., Benavides, F., (2013). Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa: ABC a Wolters Kulwer Business.

Dylak, St.,(2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Dyfin.

Filipiak, E., (2018). Badanie potencjału możliwości uczenia się dzieci – eksperyment nauczający. Problemy Wczesnej Edukacji 42 (3), 60-71, DOI: https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.07.

Filipiak, E., Lemańska- Lewandowska E.,(2015). Możliwości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych. W: E. Filipiak (red.). Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według L. S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. (s. 43-49). Bydgoszcz: Wydawca Agencja Reklamowo- Wydawnicza Art. Studio.

Guz, S., (2020). Kształcenie geometryczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Guz, S., (2016). Wartość swobodnej aktywności zabawowej dzieci. W: A. Karpińska, M., Zińczuk, P., Remża (red.). Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji. (s.263-277). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Guz, S. (2015). Edukacja w systemie Marii Montessori. Wybrane obszary kształcenia. Tom 1. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Guz, S., 2001, Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczneo – motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym. W: S. Guz (red.). Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci. Wybrane zagadnienia. (s. 137-151).Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP.

Michalak, R., (2018). Rola szkoły w procesie konstruowania przez dziecko roli czwartoklasisty. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, vol. 37, nr 1,111-128, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.111-128.

Waloszek D., (2009). Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Waloszek D.,(1993). Rola zadań w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym, Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Weryho – Radziwiłłowiczowa, M., (1931), Metoda wychowania przedszkolnego. Podręcznik dla wychowawców. Lwów – Warszawa: Książnica Atlas.

Żylińska, (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.4.173-188
Data publikacji: 2021-12-31 11:13:02
Data złożenia artykułu: 2021-10-19 19:03:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 930
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 501

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2021 Jolanta Andrzejewska, Sabina Guz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.