Autorytet w wychowaniu i resocjalizacji w refl eksji przyszłych pedagogów

Anna Karłyk-Ćwik

Streszczenie w języku polskim


Pojęcie autorytetu jest szczególnie ważne we współczesnym wielokulturowym świecie
z powodu kryzysu wartości autorytetów a także pustki emocjonalnej i zamętu odczuwanych
przez młodzież. „Globalni nastolatkowie” potrzebują silnych autorytetów dających poczucie
bezpieczeństwa i przynależności, a także potrafiących nauczyć ich dokonywania wyborów
i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Autorytety są szczególnie potrzebne w wychowaniu
i resocjalizacji, ponieważ skuteczność tych procesów zależy od autorytetu pedagoga.
Zgodnie z tym w badaniach przedstawionych w niniejszym artykule autor próbował zidentyfikowaći przeanalizować w kontekście edukacji refleksje przyszłych pedagogów na temat autorytetu. Analiza odpowiedzi badanych studentów ujawniła, w jaki sposób rozumieją  oni sens i rolę autorytetu w procesie wychowania i resocjalizacji i jak postrzegają warunki budowania autorytetu i jego upadku.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobrowski T. (2005). Postrzeganie autorytetu wychowawcy przez starszych podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miast Zagłębia i okolic. „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4, s. 28–29.

Czas, by wychowywać. (2006). „Ślady”, R. XV, nr 3.

Górski S. (1985). Metodyka resocjalizacji. Wyd. CRZZ , Warszawa.

Gurycka A. (1990). Błąd w wychowaniu. WSiP, Warszawa.

Karłyk-Ćwik A. (2009). Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami. W. E . Akapit, Toruń.

Karłyk-Ćwik A. (1994). Quo vadis nauczycielu? Czyli o błędnych sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych. „Wychowanie na Co Dzień”, nr 9 (204).

Machel H. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Wyd. UG , Gdańsk.

Machel H. (2008). Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.). Resocjalizacja, t. 2. PWN. Pedagogium, Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza, t. 1. PWN, Warszawa.

Rynio A. (2009). Wychowanie z udziałem mistrzów jako antidotum na kryzys i wyuczoną bezradność. W: B. Piątkowska (red.). Czas na wychowanie. Głównie konteksty i uwarunkowania. Wyd. PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Stoner J. A . F., Wankel C. (1994). Kierowanie. PWN, Warszawa.

Valisowa A. (2001). Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu, W: B. Śliwerski (red.). Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Węgliński A. (2000). Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Wyd. UMCS , Lublin.

Zimbardo Ph. G., Ruch F. L. (1994). Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2014.33.0.43
Data publikacji: 2015-05-19 11:24:03
Data złożenia artykułu: 2015-04-18 16:03:20

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.