Kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo w edukacji wczesnoszkolnej – zarys koncepcji

Ryszard Pęczkowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza kwestię kształcenia zróżnicowanych wiekowo grup uczniów szkoły podstawowej. Stanowi próbę nakreślenia zarysu koncepcji edukacji w grupie zróżnicowanej wiekowo oraz daje propozycje rozwiązań, które mogą umożliwić nauczycielom efektywne uczenie klas łączonych w małych szkołach na wsi. Przedstawiona refleksja powinna być odczytana w kontekście zmiany liczby uczniów szkół podstawowych i jej wpływu na całą strukturę systemu edukacji. Jednocześnie artykuł wskazuje na innowacyjność teoretycznego i empirycznego badania proponowanych rozwiązań.

Słowa kluczowe


edukacja wczesnoszkolna; kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo; klasy łączone

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arends R. I. (1994). Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa.

Dudzikowa M. (2009). Cudze, czy nasze problemy. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 4.

Dylak S. (2000). Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.). Współczesność w kształceniu nauczycieli. Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa.

Dylak S. (2000). Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa.

Kwaśnica R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa.

Kwieciński Z. (2000). Dostępność oświaty a mobilność społeczna. „Socjologia Wychowania” t. XIV, Toruń.

Linke K. (1933). Nauczanie łączne i nauczanie języka ojczystego w szkole powszechnej. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, Warszawa.

Pęczkowski R. (2010). Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Pęczkowski R. (2013). Mała szkoła – progres czy likwidacja? W: J. Morbizer, E. Musiał (red.). Człowiek. Media. Edukacja. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków.

Rogers C. (1983). Freedom to Learn for the 80’S. C.E. Mervill Pub. Co., Columbus, Ohio.

Szyszko-Bohusz A. (1989). Pedagogika holistyczna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków.

Włodarski Z., Matczak A. (1983). Wprowadzenie do psychologii. WSiP, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2015.34.2.54
Data publikacji: 2015-09-25 09:11:51
Data złożenia artykułu: 2015-09-02 13:04:37

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ryszard Pęczkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.