Kompetencja interkulturowa w perspektywie teoretycznej i badawczej

Ilona Nowakowska-Buryła

Streszczenie w języku polskim


Kompetencja interkulturowa to zespół zinternalizowanych umiejętności funkcjonowania w sytuacjach komunikacyjnych przebiegających w kontekście wielokulturowości. Kompetencja ta może być rozwijana w trzech obszarach: kognitywnym, afektywnym oraz pragmatyczno-komunikatywnym. Artykuł przedstawia propozycję sposobu diagnozy poziomu kompetencji interkulturowej we wszystkich wspomnianych zakresach.

Słowa kluczowe


kompetencja interkulturowa; edukacja międzykulturowa; wielokulturowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz-Pędich L. (2006). Rozwijanie kompetencji interkulturowej na studiach biznesowych. Propozycje programowe. Wyd. UwB, Białystok.

Ambrosewicz-Jacobs J. (2004). Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych. Stowarzyszenie Villa Decius, Kraków.

Bandura E. (2007). Nauczyciel jako mediator kulturowy. Wyd. Tertium, Kraków, s. 58–61.

Błuszkowski J. (2005). Stereotypy a tożsamość narodowa. Wyd. Elipsa, Warszawa.

Dobrowolska B. (2009). Kompetencje międzykulturowe uczniów jako funkcja rozumienia problematyki wielokulturowości i świadomość jej roli u nauczyciela. Z pogranicza praktyki i teoretycznej refleksji. W: E. Dąbrowa, U. Markowska-Manista (red.). Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości. Wyd. Naukowe ITE PIB, Radom-Warszawa, s. 62.

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_infor_o_badan_zasob_imigr_pl_w_

pdf (dostęp: 11.11.2013).

Jastrzębska E. (2005). Edukacja interkulturowa przyszłych nauczycieli języka francuskiego. „Uniwersytet Zielonogórski” 3.

Lewowicki T. (2011). O doświadczeniach edukacji wielokulturowej oraz perspektywie edukacji i pedagogiki międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Borut (red.). Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, pespektywy. Wyd. Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń.

Maison D. (1998). Testy niedokończonych zdań w badaniach marketingowych. W: K. Stemplewska-Żakowicz (red.). Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J. B. Rottera. Interpretacja jakościowa. PTP, Warszawa.

Mihułka K. (2012). Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego. „Języki Obce w Szkole” 2, s. 108.

Nikitorowicz J. (2010). Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Sopot, s. 9.

Nikitorowicz J. (2013). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Wprowadzenie w realizowaną problematykę. W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, W. Danilewicz,

J. Muszyńska, D. Misiejuk, T. Bajkowski (red.). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, s. 9.

Nowak Z. (2006). Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej. Wyd. Naukowe AP, Kraków.

Nowakowska-Buryła I., Joński T. (2011). Przekaz kulturowy w programach multimedialnych do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W: A. Tyl (red.). Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej i społecznej. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Nowicka M. Kompetencja międzykulturowa – czym jest, dlaczego powinno rozwijać się ją u pracowników i komu jest potrzebna?, http://www.hrnews.pl/news1.aspx?id=2680 (dostęp: 11.11.2013).

Pasieka A. (2013). Wielokulturowość po polsku. O polityce wielokulturowości jako mechanizmie umacniania Polskości. „Kultura i Społeczeństwo” 3.

Pfeiffer W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Wagros, Poznań.

Reber A. S. (2002). Słownik psychologii. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

Sobieraj I. (2012). Cel i główne założenia metodologiczne badań. W: I. Sobieraj (red.). Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 15.

Stasiakiewicz M. (2012). Testy projekcyjne. W: J. Strelau (red.). Psychologia. T. 1. GWP, Gdańsk.

Stemplewska-Żakowicz K, Paluchowski W. J. (2008). J. Strelau, D. Doliński (red.). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2. GWP, Gdańsk, s. 23–63.

Stemplewska-Żakowicz K. (2011). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP, Gdańsk.

Szczepaniak-Kozak A. (2007). Zastosowanie metody wolnych skojarzeń w badaniach różnic kulturowych. W: W. Chłopicki (red.). Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych. Wyd. Tertium, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2015.34.2.76
Data publikacji: 2015-09-25 09:11:52
Data złożenia artykułu: 2015-09-03 09:27:51


Statystyki

Widoczność abstraktów - 201
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 12

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ilona Nowakowska-Buryła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.