Gotowość szkolna dzieci 5-letnich do podjęcia edukacji matematycznej

Urszula Oszwa, Edyta Gajownik

Streszczenie w języku polskim


Problem gotowości szkolnej dzieci polskich zajmuje sporo miejsca w społecznych debatach. Jest to związane z ogromną zmianą w systemie edukacji, polegającą na obniżeniu progu obowiązku szkolnego. Od września 2014 roku po raz pierwszy obowiązkowo poszły do szkoły polskie dzieci sześcioletnie. Osiągnięcie gotowości szkolnej przez dzieci 5-letnie wydaje się zatem niezwykle istotne przed rozpoczęciem edukacji szkolnej w wieku lat sześciu. W badaniach własnych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy badane 5-latki są gotowe do rozpoczęcia edukacji matematycznej? Poziom ich kompetencji arytmetycznych oceniano przy użyciu Skali LPC6 (Oszwa 2005). Składa się ona z 3 części i 36 stwierdzeń, odnoszących się do zdolności posługiwania się liczbami, orientacji w czasie i przestrzeni. Badane były dzieci pięcioletnie (n=30) w grupie docelowej oraz sześcioletnie (n=30), które stanowiły grupę kontrolną. Otrzymane rezultaty nie ujawniły istotnych statystycznie różnic między dwiema porównywanymi grupami. Uzyskane wyniki pozwalają zatem sądzić, że badane dzieci 5-letnie osiągnęły gotowość do rozpoczęcia edukacji matematycznej w szkole podstawowej.

Słowa kluczowe


gotowość szkolna; edukacja matematyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bonny J., Lourenco S. (2013). The approximate number system and its relation to early math achievement: Evidence from the preschool years. „Journal of Experimental Child Psychology” 114, 3, s. 375–388.

Brzezińska A. (2002). Współczesne ujęcie gotowości szkolnej. „Biuletyn Informacyjny PTD” 23, s. 38–48.

Caliskan D., Nuray A. (2012). Harmony between Turkish early childhood and primary mathematics education standards. „Educational Sciences: Theory and Practice” 12, 3, s. 2280–2285.

Dąbrowski M., Kalinowska A. (2009). Umiejętności matematyczne uczniów kończących klasę trzecią. W: M. Dąbrowski (red.). Trzecioklasista i jego nauczyciel. Raport z badań ilościowych. CKE, Warszawa, s. 87–158.

Dąbrowski M., Wiatrak E. (2012). Umiejętności matematyczne trzecioklasistów. W: A. Pregler, E. Wiatrak (red.). Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport z badania OBUT. CKE, Warszawa, s. 8–84.

Dąbrowski M., Żytko M. (2007). Umiejętności językowe i matematyczne uczniów kończących klasę trzecią. W: M. Dąbrowski., M. Żytko (red.). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowe. Cz. I: Raport z badania ilościowego. CKE, Warszawa, s. 12–109.

Duncan G., Dowsett C., Claessens A., Magnuson K., Huston A., Klebanov P., Pagani L., Feinstein L., Engel M., Brooks-Gunn J., Sexton H., Duckworth K., Japel C. (2008). School readiness and later achievement. „Developmental Psychology” 44, 1, s. 232.

Duncan G., Dowsett C., Claessens A., Magnuson K., Huston A., Klebanov P., Pagani L., Feinstein L., Engel M., Brooks-Gunn J., Sexton H., Duckworth K., Japel C. (2007). School readiness and later achievement. „Developmental Psychology” 43, 6, s. 1428–1446.

Fisher P., Dobbs-Oates J., Doctoroff G., Arnold D. (2012). Early math interest and the development of math skills. „Journal of Educational Psychology” 104, 3,

s. 673–681.

Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej-podręcznik. Doradca nauczyciela sześciolatków. CMPPP, Warszawa.

Grissmer D., Grimm, K., Aiyer S., Murrah W., Steele J. (2010). Fine motor skills and early comprehension of the world: Two new school readiness indicators. „Developmental Psychology”, Special Section: The Value of Reanalysis and Replication: A Consideration of School Readiness, 46, 5, s. 1008–1017.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. WSiP, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2012). O dzieciach matematycznie uzdolnionych: książka dla rodziców i nauczycieli. Nowa Era, Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2009). Główne grzechy przedszkolnej i szkolnej edukacji matematycznej. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej. Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

Klus-Stańska D. (1994). Adaptacja szkolna siedmiolatków. WSiP, Warszawa.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa.

Kurdek L., Sinclair R. (2000). Psychological, family, and peer predictors of academic outcomes in first- through fifth-grade children. „Journal of Educational Psychology”, 92, 3, s. 449–457.

Libertus M., Feigenson L., Halberda J. (2013). Is approximate number precision a stable predictor of math ability? „Learning and Individual Differences” 25, s. 126–133.

Oszwa U. (2006). Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. Doradca nauczyciela sześciolatków. CMPPP, Warszawa.

Oszwa U. (2008). Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Pagani L., Fitzpatrick C., Archambault I., Janosz M. (2010). School readiness and later achievement: A French Canadian replication and extension. „Developmental Psychology”, Special Section: The Value of Reanalysis and Replication: A Consideration of School Readiness, 46, 5, s. 984–994.

Wang A. H., Shen F., Byrnes J. P. (2013). Does the opportunity–propensity framework predict the early mathematics skills of low-income pre-kindergarten children? „Contemporary Educational Psychology” 38, 3, s. 259–270.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2015.34.2.167
Data publikacji: 2015-09-25 09:11:55
Data złożenia artykułu: 2015-09-03 10:42:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Urszula Oszwa, Edyta Gajownik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.