Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Marta Uberman, Aleksandra Mach

Streszczenie w języku polskim


Autorki podejmują problematykę poczucia własnych kompetencji zawodowych w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkołach ogólnodostępnych. Przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych wśród wspomnianej grupy w zakresie kompetencji prakseologicznych, komunikacyjnych, kreatywnych, współdziałania oraz informatycznych. Edukacja włączająca wciąż stanowi wyzwanie nie tylko dla społeczności szkół ogólnodostępnych, ale także dla szkolnictwa wyższego, odpowiedzialnego za kształcenie nauczycieli w różnych typach szkół. Z perspektywy ucznia z niepełnosprawnością, który często musi podejmować dodatkowy wysiłek w procesie uczenia się, początek edukacji i pierwsze związane z nią doświadczenia nabierają szczególnego znaczenia.


Słowa kluczowe


kompetencje zawodowe, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, uczeń z niepełnosprawnością, szkoła ogólnodostępna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowicz K., 2011, Nauczyciele i ich niepełnosprawni uczniowie w szkołach ogólnodostępnych. W: J. Bonar (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna. Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Barłóg K., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej. Rzeszów, Wydawnictwo UR.

Brzezińska A. I., Brzeziński J. M., 2011, Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: Brzeziński J.M. (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Cieślikowska J., 2007, Szkolne zadania z zakresu promocji zdrowia a ogólno pedagogiczne kompetencje nauczycieli do ich podejmowania. W: J. A. Malinowski, A. Zandecki (red.), Środowisko – młodzież – zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Czaja-Chudyba I., 2010, O kompetencjach kreatywno-krytycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W: M. Klaczak (red.), Integracja edukacyjna. Oczekiwania i rzeczywistość. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP.

Denek K., 1998, O nowy kształt edukacji. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Fronczewski P., Mastalerz M., 2015, Ja, Fronczewski. Kraków, SIW Znak.

Gajdzica Z., 2001, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole powszechnej jako organizator procesu kształcenia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. W: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Grzegorzewska M., 1959, Listy do młodego nauczyciela, cykl I. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Hulek A., 1977, Integracyjny system kształcenia i wychowania. W: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kirenko J., 2015, Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w małej szkole. W: R. Pęczkowski (red.), Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Seria wydawnicza: Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie. T.1. Rzeszów, Wydawnictwo UR.

Korzon A., 2008, Kompetencje nauczyciela w świetle potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej. W: Z. Palak (red.), Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kupisiewicz M., 2013, Słownik pedagogiki specjalnej, hasło: kompetencje nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mach A., 2012a, Szkic o życiu i działalności twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej w Polsce – Marii Grzegorzewskiej. W: K. Barłóg (red.), W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej. Jarosław, Wydawnictwo PWSTE.

Mach A., 2012b, Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym. W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, t. 2, Rzeszów, Wydawnictwo UR.

Szkolak A., 2011, Kompetencje pedagogiczne nauczycieli wczesnej edukacji – relacja z badań własnych. W: J. Bonar (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna. Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A. (współpraca), 2010, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Tkaczyk G., 2003, Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wrońska M., 2012, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Rzeszów, Wydawnictwo UR.

Wyczesany J., 2002, Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności i jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: J. Wyczesany, A. Mikrut (red.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Prace Monograficzne” nr 332. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP.

Zamecka-Zalas O., 2010, Nauczyciel edukacji elementarnej wobec wyzwań edukacyjnych jutra. W: M. Chodkowska, M. Uberman (red.), Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości. Rzeszów, Wydawnictwo UR.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.165
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:17
Data złożenia artykułu: 2016-05-16 13:03:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3698
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1507

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Aleksandra Mach, Marta Uberman

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.