Maria Grzegorzewska o godności człowieka – w konfrontacji ze współczesnością

Bernadeta Szczupał

Streszczenie w języku polskim


Maria Grzegorzewska była wybitnym pedeutologiem i twórcą nowatorskiego systemu kształcenia pedagogów specjalnych. W artykule przedstawiona została rola wartości moralnych, którymi zdaniem Grzegorzewskiej powi­nien kierować się pedagog specjalny. Wyznawanie poszczególnych wartości, w tym godności człowieka z niepełnosprawnością w społeczeństwie, stanowi podstawowe i aktualne zadanie każdego pedagoga specjalnego. W artykule zwrócono uwagę szczególnie na deontologiczny wymiar dorobku Grzegorzewskiej w perspektywie tworzenia społeczno-wychowawczego klimatu szkoły przez współczesnych pedagogów specjalnych.

Słowa kluczowe


Maria Grzegorzewska, godność, nauczyciel, niepełnosprawność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Doroszewska J., 1989, W stronę człowieka. W: U. Eckert, M. Gawarecka (red.), Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej. Warszawa, Wydawnictwo WSPS, 66–67.

Chałas K., 2003, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Tom I. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin-Katowice, Wydawnictwo Jedność.

Chudy W., 2005, Godność człowieka wartością ontyczno – wychowawczą. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin, Wydawnictwo KUL, 83–91.

Grzegorzewska M., 1964, Pedagogika specjalna. Warszawa, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Grzegorzewska M., 2002, Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I–III. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Koch T., 2005, The ideology of normalcy: the ethics of difference. „Journal of Disability Policy Studies”, t. 2, 123–129.

Korzon A., 2010, Pedagog specjalny – myśli i poglądy Marii Grzegorzewskiej współcześnie odczytane. W: S. Przybyliński (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą. Studia zadedykowane profesorowi Czesławowi Kosakowskiemu. Olsztyn, Wydawnictwo UWM, 173–177.

Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Lipkowski O., 1981, Pedagogika specjalna. Zarys. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lipkowski O., 1995a, Humanistyczne podłoże idei wychowawczej Marii Grzegorzewskiej. W: E. Żabczyńska (red.), Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa, WSiP, 10–19.

Lipkowski O., 1995b, Znaczenie działalności Marii Grzegorzewskiej dla rozwoju pedagogiki specjalnej oraz oświaty i kultury w Polsce. W: E. Żabczyńska (red.), Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa, WSiP, 185–191.

Mazurek F. J., 2001, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.

Nordenfelt L., Edgar A., 2005, The four notions of dignity. „Quality in Ageing: Policy Practice and Research”, nr 6, 17–21, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14717794200500004.

Nowicka-Kozioł M., 2002, Godność podmiotu ponowoczesnego. W: M. Nowicka-Kozioł (red.), Prawo głosu i różnicy a podmiotowość. Wydawnictwo APS, Warszawa, 9–15.

Plutecka K., 2006, Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Podsiad A., 2001, Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.

Romer T., 2003, Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej. W: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa, Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 59–83.

Szczupał B., 2009, Godność osoby z niepełnosprawnością. Studium teoretyczno-empiryczne poczucia godności młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akapit.

Szczupał B., 2013, Godność osób z niepełnosprawnością – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W: J. Bałachowicz (red.), Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej j Janusza Korczaka. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 62–73.

Szlaga J., 1996, Godność i upadek człowieka a jego środowisko. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości – sens. Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 149–164.

Tomasik E., 1995, Osobowość nauczyciela w aspekcie pedeutologii i deontologii. W: E. Żabczyńska (red.), Maria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa, WSiP, 105–111.

Tomasik E., 2002, Marii Grzegorzewskiej listy do przyjaciół. Wybór i opracowanie Ewy Tomasik. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Wroczyński, R., 1972, Maria Grzegorzewska w polskiej myśli pedagogicznej. W: J. Doroszewska, M. Falski, R. Wroczyński (red.), Maria Grzegorzewska. Materiały z sesji naukowej – 7 XI 1969 r. Warszawa, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 52–53.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.9
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:10
Data złożenia artykułu: 2016-05-16 13:17:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2980
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2058

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Bernadeta Szczupał

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.