Szkoła i nauczyciel wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowia dzieci i młodzieży

Anna Gaweł

Streszczenie w języku polskim


Promocja zdrowia w szkole obejmuje edukację zdrowotną oraz działania zmierzające do tworzenia środowiska fizycznego i psychospołecznego sprzyjającego zdrowiu uczniów. Proces ten warunkują czynniki edukacyjne, organizacyjne, związane z kompetencjami nauczyciela oraz społeczno-kulturowe, które tworzą w rzeczywistości współczesnej szczególny kontekst podejmowanych przez szkołę działań. Autorka dokonuje analizy założeń programowych szkolnej edukacji zdrowotnej, programów kształcenia akademickiego nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej oraz wybranych aspektów funkcjonowania środowiska szkoły, upatrując w nich barier ograniczających efektywność szkolnej promocji zdrowia.


Słowa kluczowe


promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gaweł A., 2013, Human health as a context of the andragogical discourse. W: M. Radovan, M. Kościelniak (red.), Lifelong learning today. New areas. Contexts. Practices. Kraków, Wydawnictwo UJ, 27–39.

Gaweł A., 2014, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków, Wydawnictwo UJ.

GUS, 2011, Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 roku. Studia i analizy statystyczne. Kraków, US.

Jakubowska H., 2009, Socjologia ciała. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jarosz M. (red.), 2013, Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Warszawa, Instytut Żywienia i Żywności.

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.), 2011, Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka.

Namysłowska I., 2013, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej i zadania na przyszłość. „Postępy Nauk Medycznych”, nr 1, 4-9.

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. [pozyskano z: http://men.gov.pl/wpcontent/upload/2011/02/men_tom_8.pdf, dostęp:16.07.2015].

Rubacha K., 2003, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 21–33.

Sufa B., 2005, Styl komunikowania się nauczyciela z uczniami a skuteczność porozumiewania się współdziałania w klasie. W: E. A. Zwolińska (red.), Edukacja kreatywna, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 142–150.

Shilling Ch., 2010, Socjologia ciała. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tabak I., 2014, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. „Studia BAS”, nr 2(38), 113–138.

Tchorzewski de A.M., 2006, Refleksje wokół aktualnego rozumienia wychowania zdrowotnego jako kategorii pojęciowej w naukach pedagogicznych. „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, t. 57, 9–16.

WHO, 1986, Ottawa Charter for Health Promotion. An International Conference on Health Promotion. The move towards a new public health, Ottawa Ontario Canada.

Wójtewicz A., 2014, Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie. Toruń, Wydawnictwo UMK.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.137
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:16
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 10:58:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Gaweł

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.