Dysleksja. Czy taki diabeł straszny, jak go malują?

Marzena Kowaluk-Romanek

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest przeglądem badań dotyczących świadomości zjawiska dysleksji w Polsce. Zawiera podstawowe informacje o dysleksji, które powinien znać każdy nauczyciel (pojęcie, symptomy, diagnozowanie, system pomocy terapeutycznej). Przybliża aktualne problemy i bariery związane z tym zaburzeniem. Podkreśla konieczność pozytywnych zmian w poglądach, opiniach społecznych na temat dysleksji oraz postawach wobec niej.


Słowa kluczowe


pojęcie dysleksji, symptomy i diagnozowanie, system pomocy terapeutycznej, społeczna świadomość zjawiska dysleksji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Psychiatric Associatiation, 2013, DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Waszyngton DC–Londyn, 66-73.

Badania świadomości problemu dysleksji w Polsce przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu „EMBED Dysleksja – Dobre Praktyki”(Embedding Dyslexia – Responsive Practice in Lifelong Learning, 2010 [pozyskano z: http://www.embeddyslexia.eu, dostęp: 11.11.2015].

Bogdanowicz M., 1995, Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. „Psychologia Wychowawcza”, nr 3, 216–233.

Bogdanowicz M., 1996, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. „Psychologia Wychowawcza”, nr 1, 13–23.

Bogdanowicz M., 2005, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.

Bogdanowicz M., 2007, Świadomość dysleksji w Polsce – badania porównawcze. W: M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja problem znany czy nieznany? Lublin, Wydawnictwo UMCS, 13–36.

Bogdanowicz M., 2008, Model diagnozowania dysleksji rozwojowej. „Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji”, nr sygnalny, 7–12.

Bogdanowicz M., 2011a, Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów rozpoczynających naukę w II, III klasie. Gdynia, Wydawnictwo Operon.

Bogdanowicz M., 2011b, Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii – Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.

Bogdanowicz M., Adryjanek A., 2005, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdańsk, Wydawnictwo Operon.

Bogdanowicz M., Czabaj, R., Bućko A., 2008a, Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową. Gdynia, Wydawnictwo Operon.

Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M., 2008b, Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.

Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M., 2009, Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich. Bateria-8. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M., 2010, Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria-5/6. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., 2007, Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Gdańsk, Wydawnictwo Operon.

CKE, Sprawdzian 2015 [pozyskano z: https://www.cke.edu.pl/sprawdzian/wyniki/, dostęp: 03.11.2015].

Europejskie Towarzystwo Dysleksji (European Dyslexia Association), 2007, definicja terminu „dysleksja” [pozyskano z: http://www.dyslexia.eu.com/whatisdyslexia.htm, dostęp: 05.10.2015].

Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E., 2006, Skala Gotowości Szkolnej [pozyskano z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/172/Skala+Gotowo%C5%9Bci+Szkolnej+%28SGS%29_podr%C4%99cznik.pdf, dostęp: 09.10.2015].

Kowaluk M., 2003, Stan wiedzy nauczycieli na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 379–387.

Kowaluk M., 2012, O krok od bezradności, czyli nauczyciel wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala (red.), Wychowawcza rola szkoły. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 249–269.

Krasowicz-Kupis G., 2008, Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lyon G. R., Fletcher J. M., Barnes M. C., 2003, Learning disabilities. W: E. J. Mash, R. A. Barkley (red.), Child psychopathology. Nowy Jork, Guilford Press, 520–586.

Łockiewicz M., Bogdanowicz K. M., 2013, Dysleksja u osób dorosłych. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Makarewicz R., 1999, Nauczyciele wobec dysleksji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2, 21–24.

Tomaszewska A., 2001, Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Wearmouth J., Reid G., 2008, Ocena i planowanie nauczania oraz nauki. W: J. Wearmouth, G. Reid (red.), Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk, GWP, 211–233.

Wejner T., 2008, Uczniowie z dysleksją rozwojową na sprawdzianie w roku szkolnym 2007/2008. „Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji”, nr specjalny, 29–31.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.305
Data publikacji: 2017-06-07 13:31:25
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 12:47:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marzena Kowaluk-Romanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.