Wartości życiowe studentów wychowania fizycznego jako element ich kompetencji wychowawczych

Anna Brojek, Maria Anna Turosz, Anna Bochenek

Streszczenie w języku polskim


Wartości to standardy naszych myśli, postaw i zachowań, określające, kim jesteśmy, sposób, w jaki żyjemy, i nasze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych. Każdy człowiek potrzebuje w swoim codziennym życiu drogowskazu w postaci określonego systemu norm i zasad postępowania zwanych wartościami, które sprzyjają rozwojowi, a jednocześnie chronią przed błędnymi postawami. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają kompetencje wychowawcze nauczyciela, który obok zadań dydaktycznych czy organizacyjnych powinien stać się jednostką rozwijającą osobowość młodego człowieka przez ukazywanie mu świata wartości. Celem przeprowadzonych badań było poznanie wartości preferowanych przez studentów wychowania fizycznego oraz ich celów i dążeń życiowych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Skali Wartości Miltona Rokeacha oraz kwestionariusza ankiety własnej koncepcji. Wśród cenionych przez badanych wartości ostatecznych na czołowych miejscach znalazły się: zdrowie, dojrzała miłość i szacunek dla siebie. Wśród wartości instrumentalnych respondenci najwyżej lokowali: uczciwość, ambicje, gotowość kochania, odpowiedzialność, samodzielność i wytrwałość. Natomiast najważniejszymi celami i dążeniami życiowymi badanych były: zdrowie, wykonywanie satysfakcjonującej pracy i odwzajemniona miłość. Płeć i rok studiów różnicują w sposób istotny statystycznie więcej kategorii z grupy wartości ostatecznych niż wartości instrumentalnych.

Słowa kluczowe


student, cele, kompetencje, wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anasz W. (1995). Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno-empiryczne. Częstochowa.

Banach Cz. (1992). Edukacja szkolna wobec polskich wyzwań cywilizacyjnych. Budowa środków zaufania międzynarodowego zadaniem kultury. Opole.

Brzozowski P. (1989). Skala wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha. W: R. Drwal (red.). Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia. Lublin.

Dąbrowski K. (1979). Zdrowie psychiczne. Warszawa.

Gańczarczyk A. (1994). Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju. Katowice.

Jarmuła-Kliś T. (2001). Globalna kultura a wzory osobowości. W: W. Kojsa (red.). Edukacyjne konteksty procesów globalizacji. Cieszyn.

Kazubowska U. (2006). Nauczyciel wobec wyzwań przyszłości. W: E. Perzycka (red.). Nauczyciel jutra. Toruń.

Krasnodębska A. (1997). Orientacje aksjologiczne młodzieży akademickiej. Opole.

Kwieciński Z. (1997). Zapętlenie kwestii edukacyjnej w sytuacji gwałtownej zmiany jej kontekstu. „Forum Oświatowe” 1–2.

Łobocki M. (2005). W trosce o skuteczne kształcenie pedagogiczne nauczycieli. W: W. Hoerner, M. Szymański (red.). Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa.

Maslow A. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa.

Misztal M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa.

Ossowski S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła. T. 3. Warszawa.

Polak E. (2001). Procesy globalizacji a szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia. W: W. Kosaja (red.). Edukacyjne konteksty procesów globalizacji. Cieszyn.

Półturzycki J. (1997). Powrót do wartości i rekonstrukcja celów kształcenia. W: K. Rubacha (red.). Wokół szkoły i edukacji. Syntezy i refleksje. Toruń.

Przecławska A., Rowicki L. (1997). Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku. Warszawa.

Sawczuk W. (2000). Nauki pedagogiczne wobec zmiany społecznej. W: U. Ostrowska (red.). Aspekty aksjologiczne w edukacji. Olsztyn.

Suchodolski B. (1997). Młodzież – młodość – sztuka. W: M. Tyszkowa (red.). Sztuka dla najmłodszych. Teoria – recepcja – oddziaływanie. Warszawa.

Talarczyk M. (2004). Znaczenie wartości. „Wychowawca” 5.

Znaniecki F. (1910). Zagadnienie wartości w filozofii. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.127
Data publikacji: 2017-02-21 11:17:36
Data złożenia artykułu: 2016-07-14 14:45:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 703
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 463

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Anna Brojek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.