Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim – w świetle badań empirycznych

Andrzej Felchner, Katarzyna Gal, Kamila Jakubczak-Krawczyńska

Streszczenie w języku polskim


Wartości są głównym czynnikiem ludzkich aspiracji i motywacji. Sprzyjają one także tworzeniu własnej tożsamości, która jest rozumiana jako zdolność działania i rozwiązywania problemów. To główne powody wiodącej roli wartości w życiu społecznym. Nie ma zgodności pomiędzy autorami w kwestii definiowania terminu „wartość”. Każdy z nich ma swój własny pomysł, jak opisywać to zagadnienie. Pomimo tych rozbieżności autorzy tego artykułu usiłują odnaleźć, ustalić wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Artykuł ten zawiera tylko wstępne wnioski zgodne z badaniami empirycznymi. Publikacja w pełni opisująca ten temat znajduje się w przygotowaniu. Ogólne wyniki badań pokazują, że wartości, które wyznają respondenci, są podobne do reszty populacji. Rodzina jest najważniejszą wartością w życiu badanych studentów, zaś rodzice i dziadkowie mają największy wpływ na kształtowanie ich hierarchii wartości. Jednakże ponad wszystko nasi respondenci są przekonani, że zdolność polegania na sobie samym, własnych myślach i ideach jest najważniejszą wartością w dzisiejszym życiu.


Słowa kluczowe


wartości, studenci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa.

CBOS: Komunikat z badań BS /99/2010. (2010). Co jest ważne, co można a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Warszawa.

Ćwiek L. (2007). Wartości w wychowaniu. „Wychowawca” 12.

Felchner A., Gal K., Jakubczak-Krawczyńska K. (2014). Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski.

Gajda J. (2008). Wartość. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7. Warszawa.

Gołaszewska M. (1990). Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej. Warszawa.

Jakubczak-Krawczyńska K. (2013). Rodzina jako źródło aspiracji edukacyjnych dzieci. W: H. Marzec, K. Szymczyk (red.). Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 1. Piotrków Trybunalski.

Jedliński R. (2000). Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków.

Kloska G. (1982). Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa.

Korzeniowski K. (1993). Alienacja polityczna a uczestnictwo polityczne w warunkach transformacji systemu. W: J. Reykowski (red.). Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe – szkic z psychologii politycznej. Warszawa.

Krajewski W. (1996). Słownik pojęć filozoficznych. Warszawa.

Kutiak K. (2001). Świat uznanych wartości rodziny podkarpackiej wsi. W: H. Cudak, H. Marzec (red.). Współczesna rodzina polska, jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Piotrków Trybunalski.

Lutyński J. (1994). Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź.

Łobocki M. (1993). Pedagogika wobec wartości. W: B. Śliwerski (red.). Kontestacje pedagogiczne. Kraków.

Łobocki M. (2007). Wychowanie moralne. Kraków.

Łobocki M. (2010a). Teoria wychowania w zarysie. Kraków.

Łobocki M. (2010b). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

Łuczak J. (2011). Rodzina – jej miejsce w hierarchii wartości. W: H. Marzec (red.). Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji. T. 1. Piotrków Trybunalski.

Matusewicz Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa.

Ostrowska U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika podstawy nauk o wychowaniu. T. 1. Gdańsk.

Skrzypniak R. (2013). Rodzina wartością w zmieniającej się cywilizacji – studium teoretyczne. W: H. Marzec, K. Szymczyk (red.). Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 1. Piotrków Trybunalski.

Szmyd K. (2015). Niektóre dylematy pedagogiki i edukacji (perspektywa historyczna i stan współczesny). W: T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa (red.). W trosce o wychowanie. Lublin.

Świda-Zięba H. (1998). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa.

Wołosiuk B. (2010). Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej. Lublin.

Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (2011). Znaczenie wartości w wychowaniu. W: J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg. Wychowanie wobec wyzwań współczesności. Lublin.

Ziółkowski M. (2000). Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Poznań.

Ziółkowski M. (2006). Zmiany systemu wartości. W: J. Wasilewski (red.). Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika przemian. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.111
Data publikacji: 2017-02-21 11:17:35
Data złożenia artykułu: 2016-07-17 20:32:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 995
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 476

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Andrzej Felchner, Katarzyna Gal, Kamila Jakubczak-Krawczynska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.