Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież - analiza porównawcza

Janina Florczykiewicz

Streszczenie w języku polskim


Podjęta w tekście problematyka dotyczy wartości i norm społecznych rozpatrywanych jako czynniki kontroli społecznej. Ich internalizacja jest wyrazem poziomu rozwoju moralnego, warunkując przestrzeganie zasad współżycia społecznego. W prezentowanych badaniach podjęto problem subiektywnej interpretacji wartości i norm, dokonano analizy porównawczej wartości deklarowanych przez młodzież przystosowaną i nieprzystosowaną społecznie. Otrzymane rezultaty poszerzają wiedzę w zakresie systemu wartości młodzieży i jej powiązań z nieprzystosowaniem społecznym oraz wskazują na kierunki oddziaływań wychowawczych na młodzież.

Słowa kluczowe


wartości; normy społeczne; młodzież; nieprzystosowanie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielicki E., 1995, Młodociani przestępcy, ich wartości i orientacja wartościująca. Bydgoszcz, WSP.

Banasiak J., 1983, Hierarchie wartości młodzieży przestępczej i nieprzestępczej. W: A. Krukowski, S. Strycharz (red.), Aktualne problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, t. 8. Warszawa, Uniwersytet Warszawski.

Cackowski Z., 1995, Aksjologia a pedagogika. W: T. Szkołut (red.), Nowoczesność i tradycja. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Cieciuch J., 2013, Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa, Wydawnictwo Liberi Libri.

Gołąb A., 1976, Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym. W: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa, Książka i Wiedza, 235–291.

Jaśtal J., 2004, Etyka i charakter. Kraków, Aureus.

Kmita J., 1985, Kultura i poznanie. Warszawa, PWN.

Kotłowski K., 1968, Filozofia wartości a zadania pedagogiki. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kozaczuk F., 1994, Świat wartości młodzieży z symptomami nieprzystosowania społecznego: analiza porównawcza wobec norm i wartości nieletnich dzieci i młodzieży szkolnej i skazanych. Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kozaczuk F., 2006, Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nowak Z., 2006, Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Ossowska M., 1957, Podstawy nauki o moralności. Warszawa, PIW.

Podsiad A., 2001, Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.

Pytka L., 2001, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Rokeach M., 1973, The nature of human values. New York, The Free Press.

Scheler M., 1989, Dobra a wartości. W: R. Ingarden (red.), Wykłady z etyki. Warszawa, PWN.

Schwartz S. H., 1992, Universals in the content and structure of values: Theoretical Advances and empirical tests in 20 countries. W: M. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology, t. 25. London, Academic Press.

Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa, PWN.

Tyszka A., 1993, Kultura jest kultem wartości: aksjologia społeczna – studia i szkice. Lublin, Norbertinum.

Włodarczyk E., 2003, Kultura. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Żak.

Wojciszke B., 2002, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.2.249
Data publikacji: 2017-05-10 11:12:16
Data złożenia artykułu: 2016-07-28 11:52:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1367
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 8632

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Janina Florczykiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.